Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Ocena kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia

Autorzy: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sektor ochrony zdrowia kondycja finansowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (251-260)
Klasyfikacja JEL: G30 H50 I19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było dokonanie oceny kondycji finansowej na przykładzie całego sektora ochrony zdrowia z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych w latach 2010–2014. W skład sektora wchodzi ponad tysiąc firm według rankingu sporządzonego w bazie EMIS, dzielących go na szpitale oraz opiekę medyczną. Dane źródłowe (bilans, rachunek zysków i strat) niezbędne do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej, będącej częścią analizy finansowej, umożliwiły dostarczenie potrzebnych informacji służących do oceny kondycji finansowej sektora oraz jego potencjału. Przedmiotem badań jest sektor ochrony zdrowia, w którym podmioty lecznicze są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gabrusewicz, W. (2014). Analiza fi nansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
2.Kotowska, B., Uziębło, A., Wyszkowska-Kaniewska, O. (2013). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
3.Krakowińska, E. (2006). Analiza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW, 1, 37–49.
4.Ministerstwo Zdrowia. Pobrano z: http://www.mz.gov.pl (10.08.2016).
5.Perechuda, K., Kowalewski, M. (2008). Zarządzanie komercyjną firmą medyczną. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Wielicka-Gańczarczyk, K. (2015). Problematyka stosowania wskaźników ekonomicznych w ocenie kondycji finansowej podmiotów leczniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 78.
8.Wrzosek, S. (2006). Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
9.Zaleska, M. (2005). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.