Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
KREOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ KULTUROWEJ BAZY PRZYCIĄGANIA TALENTÓW DO ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU

Autorzy: Barbara Czerniachowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie przez zaangażowanie zarządzanie talentami kultura organizacyjna
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (111-122)
Klasyfikacja JEL: M12 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja problemów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji X, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej strategii personalnej nastawionej na budowanie zaangażowania wśród pracowników, ciągłego poszukiwania talentów zarówno wewnątrz, jak i poza jednostką organizacyjną oraz kształtowania odpowiedniej kultury organizacyjnej. Zmiany w otoczeniu technologicznym, społecznym, kulturowym czy też demograficznym powodują konieczność budowania odpowiedniej pozycji konkurencyjnej przez organizacje, które coraz częściej w realizacji strategii opierają się na kapitale ludzkim oraz możliwościach wypracowania konkurencyjnych zasobów niematerialnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
2.Armstrong, M. (2009). Zarządzanie wynagrodzeniami. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
3.Beyer, K. (2012). Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W: B. Kryk (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 241–254.
4.Boshoff, Ch., Mels, G. (2000). The Impact of Multiple Commitments on Intention to Resign. An Empirical Assessment, British Journal of Management, 1 (3).
5.Breen, B., Hamel, G. (2009). Zarządzanie jutra. Jakie jest Twoje miejsce w przyszłości? Lublin: Wydawnictwo Red Horse.
6.Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Wyd. UJ.
7.Czerniachowicz, B. (2015). Wybrane problemy budowania organizacji uczącej się. W: C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna: Perspektywa zasobów ludzkich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Czerniachowicz, B. (2016). Kapitał ludzki w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw, W: E. Wszendybyl-Skulska (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
9.Juchnowicz, M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje. Warszawa: PWE.
10.Kopera, A. (2016). Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników. Pobrano z: http://www.hrmpartners.pl/docs/artyku%C5%82y/4-zarz%C4%85dzanie-zaanga%C5%BCowaniempracownik%C3%B3w.pdf (2016.02.16).
11.Krejner-Nowecka, A. (2013). Wydłużanie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia (active ageing) – rekomendacje Komisji Europejskiej a procesy zachodzące w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 122.
12.Krejner-Nowecka, A. (2015). Zarządzanie różnorodnością pracowników jako koncepcja wpisująca się w społeczną odpowiedzialność biznesu a kryzys finansowy. W: Z. Dworzecki, W. Mierzejewska (red.), Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Lis, A., Glińska-Neweś, A., Kalińska, M. (2014). The role of leadership in shaping interpersonal relationships in the context of positive organizational potential. Journal of Positive Management, 5.
14.Lis, A., Sudolska A. (2014). Absorptive capacity and its role for the company growth and competitive advantage: The case of Frauenthal Automotive Toruń company. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11 (4).
15.Penc, J. (2007). Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji. Warszawa: Difin.
16.Saks, A.M. (2006). Antecedents and Consequences of Employee Engagement. Journal of Managerial Psychology, 7.
17.Szopik-Depczyńska, K. (2014). Knowledge and skills in R&D activity, Young Scientists review, Zilina.
18.Wieczorek-Szymańska, A. (2012). Metody pomiaru kompetencji pracowników w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30.
19.Żurek, A. (2015). Zarządzanie przez zaangażowanie. Jak bezinwestycyjnie poprawić wyniki firmy. Gliwice: Helion.