Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-39
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIETNOŚCI, PRZECIĘTNEGO DALSZEGO TRWANIA ŻYCIA ORAZ WSPółCZYNNIKA STAROŚCI W POLSCE W LATACH 2003–2013

Autorzy: Wioletta Wolańska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: wskaźnik dzietności przeciętne dalsze trwanie życia starzenie się
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (503-516)
Klasyfikacja JEL: J11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ważnym wyzwaniem realizowanej w Unii Europejskiej polityce spójności jest uwzględnienie zachodzących zmian demograficznych w kontekście czynnika sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi Europy. Analiza kształtowania się procesów demograficznych ma więc istotne znaczenie dla skutecznej polityki lokalnej, której priorytetem jest udzielanie wsparcia regionom mniej rozwiniętym, w tym obszarom wiejskim. W artykule zbadano, czy w dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej kierunki zmian i natężenie wybranych procesów demograficznych przebiegają podobnie w województwach oraz obszarach miejskim i wiejskim w Polsce oraz czy obserwowane zmiany w Polsce odpowiadają zmianom zachodzących w krajach Unii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name-=indeks (15.08.2015).
2.Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2014). Kontynuacja rozważań na temat wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2003–2011. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (2), 159–177.
3.Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (15.08.2015).
4.Fihel, A. (2011). Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna. Warszawa: Wyd. UW.
5.Frątczak, E. (2002). Proces starzenia się ludności Polski. Studia Demograficzne, 2 (142), 3–28.
6.Jaźwińska, E. (2000). Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi. ISS. Prace Migracyjne, 36.
7.Kotowska, I.E. ( red.). (1999). Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Warszawa: Wyd. SGH.
8.Maier, R. (2011). Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/464464/IPOL-EMPL_NT(2011)464464_PL.pdf (29.08.2015).
9.Okólski, M. (1990). Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne. W: M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego (s. 14–40). Warszawa: PWE.
10.Szukalski, P. (2009). Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 231, 59–75.
11.Wolańska, W. (2011). Population Perspectives for Central Europe Residents until 2050. W: H. Kurowska (red.), Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych (s. 311–332). Zielona Góra: Wyd. UZ.