Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk.2018.9-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2018)
Sentymentalny Profesor. Ślady lektury w listach przyrodnika

Rok wydania:2019
Liczba stron:14 (253-266)
Słowa kluczowe: list biografia historia literatury pozytywizm sentymentalizm romantyzm Edward Janczewski Jadwiga Janczewska Henryk Sienkiewicz Cyprian Janczewski
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Barbara Szargot
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Abstrakt

The article examines the letters of the late 19th century scholar, naturalist, positivist, and Professor of Jagiellonian University, Edward Janczewski, to his fiancée. The analysis demonstrates that these letters are literary creations of the author, performative of the conventions of sentimental novel along with its characteristic style.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budrewicz, Tadeusz. „Lalka”. Konteksty stylu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1990.
2.Cysewski, Kazimierz. „Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią”. Pamiętnik Literacki 1 (1997): 95–110.
3.Dziechcińska, Hanna. Mowa uczuć. Z dziejów powieści polskiej XVII i XVIII wieku. Warszawa: Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2013.
4.Janczewski, Edward. Listy do Jadwigi Szetkiewiczówny (rkp) 1879–1880. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Sygnatura 441.
5.Jędrzejczyk, Olgierd. „Mowa rektorska Henryka Sienkiewicza”. Pamiętnik Literacki 47 (1956): 510–515.
6.Kostkiewiczowa, Teresa. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia. Warszawa: PWN, 1979.
7.Koziołek, Ryszard. Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
8.Krasiński, Zygmunt. Dzieła zebrane. Nowe wydanie. Red. Mirosław Strzyżewski. T. 1: Wiersze. Oprac. Maciej Szargot. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017.
9.Kropiński, L. „Julia i Adolf ”, F. Bernatowicz, „Nierozsądne śluby”. Oprac. Alina Witkowska. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
10.Manfred, Albert. Rousseau, Mirabeau, Robespierre. Trzy portrety z epoki Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Tłum. Andrzej Szymański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
11.Martuszewska, Anna. Architektonika literackiego romansu. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2014.
12.Mickiewicz, Adam. Dzieła. T. III: Dramaty. Oprac. Zofia Stefanowska. Warszawa: Czytelnik, 1995.
13.Polski słownik biograficzny. T. 10. Red. Władysław Konopczyński i in. Wrocław–Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Historii, 1962–1964.
14.Sienkiewicz, Henryk. Listy. T. 2. Oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996.
15.------. Listy. T. 5. Oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.
16.Sienkiewiczowa z Szetkiewiczów, Maria. Listy. Oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Barbara Szargot. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2018.
17.Skwarczyńska, Stefania. Teoria listu. Na podst. lwowskiego pierwodruku oprac. Elżbieta Feliksiak, Mariusz Leś. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
18.Trzynadlowski, Jan. Małe formy literackie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1977.
19.Zawadzka, Joanna. Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 1997.