Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
ROLA INTERESARIUSZY W PROCESIE PROJEKTOWANIA KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA PRZYKŁADZIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
(THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE PROCESS OF DESIGNING THE CONCEPT OF METROPOLITAN RAILWAY SYSTEM ON THE EXAMPLE OF GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLITAN AREA)

Authors: Aleksander Sobota
Politechnika Śląska

Ryszard Janecki
Politechnika Śląska

Grzegorz Karoń
Politechnika Śląska

Piotr Soczówka
Politechnika Śląska
Keywords: stakeholders metropolitan railway system systems engineering
Year of publication:2019
Page range:12 (107-118)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the role of stakeholders in the process of designing contemporary transport systems. That applies particularly to projects focused on development of solutions which are already in operation or newly-designed structures. Regardless of what type of project is implemented (development project or new project) it is necessary to remember about the role of stakeholders in that process because contemporary transport systems are complex structures which often consist of many subsystems with different transport technologies. In that case it becomes inevitable to make use of systemic approach to the process of designing, which requires taking into account many different factors which may have an influence on the final product. In this process it becomes essential to include the role of stakeholders because identification of their aspirations translates on demands which are made in the context of proposed solutions in the project. These aspects have been presented in the article on the example of the concept of metropolitan railway systems in Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolitan Area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Karoń, G., Janecki, R., Sobota, A. (2009). Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008–2011. Analiza ruchu.
2.Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
3.Karoń, G., Żochowska, R. Sobota, A. (2014). Oczekiwana płynność ruchu w gęstych sieciach zatłoczonych – wąskie gardło
4.sieci transportowej aglomeracji. Logistyka, 6, 5234–5243.
5.Kompleksowe badania ruchu wraz ze studium komunikacyjnym dla miasta Tychy (2008). Praca wykonana na zlecenie Miejskiego
6.Zarządu Ulic i Mostów w Tychach przez firmę ARUP. Tychy.
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku
8.metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”. Dz.U. poz. 1290.
9.Sobota, A. (2009). Płynność ruchu w świetle badań. W: VI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe Teoria
10.i Praktyka (s. 457–464). Katowice: Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
11.Systems Engineering for Intelligent Transportation Systems: an Introduction for Transportation Professionals (2007). US. Department
12.of Transportation – Federal Highway Administration – Federal Transit Administration. Pobrane z: https://
13.opsfhwa.dot.gov/publications/seits-guide.pdf.
14.Szołtysek, J. (2008). Zarządzanie kongestią w miastach. Transport Miejski i Regionalny, 6, 2–6.
15.Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dz.U. poz. 730.
16.Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice. Broszura informacyjna z kompleksowych
17.badań ruchu Katowice 2015 (2015). SITK RP w Krakowie oraz Via Vistula. Katowice.
18.Studium transportowe subregionu centralnego województwa śląskiego 2017/2018. Wyniku badań i pomiarów ruchu. Pobrane
19.z: http://studiumtransportowe.pl/results (20.10.2018).
20.Zamkowska, S. (2008). Przeciwdziałanie kongestii w miastach. Transport Miejski i Regionalny, 11, 13–18.
21.Żochowska, R., Janecki, R., Karoń, G., Sobota, A., Kłos, M.J., Soczówka, P. (2018). Koncepcja Kolei Metropolitalnej. Praca
22.naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.