Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego
(Comments on competitiveness of rail freight transport in relation to road transport)

Authors: Mirosław Antonowicz
Akademia Leona Koźmińskiego
Keywords: comodality intermodal transport cooperation competitiveness rail freight transportation transport system
Year of publication:2016
Page range:11 (7-17)
Klasyfikacja JEL: L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Transport system is a setup of technical, organizational and human measures related in a way to allowan effective movement of persons and goods. The system consists of cargo subsystem, which enables implementation of economy transportation tasks, i.e. rail and road transportation of goods. Featured article is a demonstrative analysis. The author presents a concise reasons for the decline of freight rail transport and the declining competitiveness against road transportation. Analysis of data on cargo transportation in recent years shows that the role of railway transportation has consistently declined and the road transport role has increased.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antonowicz, M. (2015). Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 220–225). Warszawa: RBF.
2.Biała Księga (2011). Bruksela: Komisja Europejska.
3.Bieńkowski, W. (2008). Czynniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w kontekście globalizacji. Warszawa: IGS SGH.
4.Burnewicz, J. (2005). Opinia autora. Ocena wstępnego Programu Operacyjnego „Konkurencyjność transportu”. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
5.Don, H. (2016). Assesing Competition in the European Railway Market. Materiały Symposium, Berlin.
6.Dzierbunowicz, E. (2013). Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie branży odlewniczej w Polsce w latach 1995–2010. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
7.Engelhardt, J. (2014). Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych. Warszawa: CeDeWu.
8.Engelhardt, J. (2015a). Komentarz na temat przyczyn spadku udziału kolejowych przewozów ładunków w relacji do przewozów ładunków transportem samochodowym w latach 2004–2014. Szczecin: materiał niepublikowany.
9.Engelhardt, J. (2015b). Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego. W: W. Rydzkowski (red.), Przewozy intermodalne (s. 11–32). Poznań: Biblioteka Logistyka.
10.Fechner, I. (2015). Punktowa infrastruktura logistyczna i jej rola w przewozach intermodalnych. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 213–219). Warszawa: RBF.
11.Frączak, P. (2009). Determinanty konkurencyjności branż i sektorów – ujęcie teoretyczne. Przedsiębiorstwo i Region, 1.
12.Gajdus, M., Laszczyk, A. (2013). Kilka uwag na temat konkurencyjności na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4 (2), 34–43.
13.Gattorna, J. (2013). Dynamiczne łańcuchy dostaw. Suchy Las: Eurologistics.
14.Gleave, S.D., Dionori, F., Casullo, L., Ellis, S., Ranghetti, D., Bablinski, K., Vollath, Ch., Soutra, C. (2015). Towarowy transport drogowy: Dlaczego nadawcy w UE wolą ciężarówki od pociągów. Bruksela: Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.
15.Gójski, I. (2015). Opinia ekspercka. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna, Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 231–232). Warszawa: RBF.
16.Jacyna, M. (2012). System logistyczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
17.Jacyna, M., Kozłowska, A., Antonowicz, M., Supernak, G. (2015). Stawki dostępu do infrastruktury transportu kolejowego. Materiały Forum Transportu Szynowego, Panel 13. Dąbrowa Górnicza.
18.Kawa, A, Pieroński, B. (2015). Współpraca sieciowa przedsiębiorstw w Polsce – wyniki badań. Poznań: Wyd. WSB.
19.Kowalczyk, J.M. (2015). Materiał autorski – niepublikowany. Warszawa: Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego.
20.Litwin, M. (2015). Związki infrastruktury z przewozami towarowymi. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 152–165). Warszawa: RBF.
21.Malinowski, L. (2016). Gospodarka rośnie, przewozy stoją. Rynek Kolejowy, 5, 34–35.
22.Market Monitoring Report (2016). “Fourth Anual, Independent Regulators” Group-Rail.
23.Materiały przygotowane przez Stowarzyszenie Menedżerów Transportu Szynowego na Targi TRAKO, Gdańsk 2015.
24.Money.pl za Departamentem Rachunków Narodowych GUS.
25.Nietz, F. (2016). Trudne lata kolejowego cargo. TSL Biznes, 3, 40–43.
26.Obłój, K. (2016). Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy. Warszawa: Poltext.
27.Perechuda, K. (2013). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wrocław: Wyd. UWr.
28.Pieregud, J. (2011). Materiały konferencyjne (niepublikowane – prezentacja autorki). Warszawa: SGH.
29.Porter, M.E. (2001). O konkurencji. Warszawa: PWE.
30.Radło, M.J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, uwagi na temat definicji, czynników i miar. Warszawa: IGS SGH.
31.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 11.12.2013 w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. Dz.U.UE.L. 2013, nr 348.
32.Staszek, M. (2015). Newseria Biznes, 29 kwietnia.
33.Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030) (2011). Warszawa: MTBIGM.
34.Syryjczyk, T. (2015). Wnioski i rekomendacje. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015. Warszawa: RBF.
35.Tomanek, R. (2004). Funkcjonowanie transportu. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
36.Tyrode, Y. (2016). SNCF, New Challenges, New Responses. Materiały Symposium, Berlin.
37.Wronka, J. (2015). Transport intermodalny w Polsce – diagnoza stanu i perspektywy rozwoju. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 208–212). Warszawa: RBF.
38.Załoga, E. (2013). Trendy w Transporcie Lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. US.