Search

Result: Found records: 97.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
2. Control and Correction of Horse Rider's Body Posture
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
3. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
4. The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of “Institutional Promotion”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
5. Wartość osobowa
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Go to
6. Marketing a koncepcja biznesowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
7. Umysłowe pożytki z przewrotności (O książce Jana Kurowickiego O pożytku ze zła wspólnego)
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
8. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
9. Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
10. Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
11. Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część druga)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
12. Turystyka biegowa w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
13. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
14. Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
15. Migracja wartości w spółkach dywidendowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
16. Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
17. Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
18. Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
19. Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
20. Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
21. Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
22. Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
23. Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
24. Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
25. ZACHOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH NA TLE ZASOBNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
26. Flexibility Program among Lower Secondary School Students and Physical Fitness Indicators Assessed in the Convention of Health-related Fitness (H-RF)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
27. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
28. Czy istnienie móże być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część II: Wartości osobowe a obiektywne racje moralne
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Go to
29. Czy istnienie może być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część I: Ustalanie wartości w ramach dobrostanu
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Go to
30. ZACHOWANIA NABYWCZE POLSKICH E-KONSUMENTÓW NA RYNKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
31. Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
32. Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część trzecia)
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Go to
33. Branding in the Activities Of European of National Tourism Organizations (NTO)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
34. Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
35. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
36. Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Go to
37. Ewolucja paradygmatu badań rynku nieruchomości w perspektywie ekonomii złożoności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
38. Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
39. Determinanty sukcesu organizacji masowej imprezy biegowej na przykładzie biegu ulicznego „Nocna Ściema"
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
40. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
41. Świadectwo nawrócenia w przekazie katechetycznym
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
42. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
43. Rola świeckich w przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
44. Organizacja i działalność merytoryczna innowacji edukacyjnych wprowadzanych w szkolnictwie wyższym na przykładzie Big-bandu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza WPA w Kaliszu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
45. Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
46. Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez młode pokolenie Polaków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
47. Influence of Fencing Training (Technical and Tactical) on Selected Features of Shape of the Spine and Pelvis Under Load
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
48. Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
49. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
50. Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
51. Czynniki wpływające na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach w Olsztynie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Go to
52. Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych – zakres i znaczenie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
53. Wielkość zatrudnienia a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
54. Relacje rentowności i płynności finansowej w przedsiębiorstwach rolniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
55. Usługi a wartość poszerzona dla klienta na przykładzie rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
56. ZMIANA JAKO PRZEDMIOT I EFEKT SPOŁECZNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Go to
57. Poziom funduszy własnych a kondycja finansowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
58. Rzeczownik barwa i jego synonimy w dziejach języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
59. Czy wytracenie oznacza wykluczenie?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
60. O staropolskich i późniejszych derywatach i frazeologizmach z elementem skoro (z uwzględnieniem tła słowiańskiego)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
61. Osobliwości leksykalne w (staro)-cerkiewno-słowiańskim lekcjonarzu ze Starego Testamentu a leksyka w paralelnych miejscach (staro)polskich Biblii
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Go to
62. Bóg pokutujący: o zbędności teodycei (Atoning God – on the Uselessness of Theodicy)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Go to
63. Narodowe organizacje turystyczne jako przykład instytucji pozarządowych w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
64. Znaczenie i rola drogi Świętego Jakuba w rozwoju turystyki międzynarodowej w strefie pogranicza Polski z Niemcami
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
65. Reasons behind Studying Tourism and Recreation and Career Plans of Undergraduate Students
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
66. On the notion of well-being
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Go to
67. REGULACJA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY DWORCOWEJ W POLSCE I EUROPIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
68. Wpływ kapitału strukturalnego na zdolność powstawania miejsc pracy w korporacjach sektora nowych technologii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
69. Współpraca instytucji finansowych z sektorem FinTech
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
70. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część I: Status osoby postronnej
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
71. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część II: Prawo do samoobrony
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
72. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część III: Zewnętrzny kontekst
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
73. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
74. O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (On Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
75. Etyka Immenuela Kanta versus etyka Maxa Schelera
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Go to
76. Emperor’s recruitment in the Republic of Poland done by Maciej Arnoldin von Clarstein in 1635
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
77. Cultural heritage and the development of sustainable tourism in the Eje Cafetero region of Colombia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
78. Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
79. Sexual dimorphism in significant correlations frequency between the characteristics of body trunk and feet in children aged 4 to 6 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
80. COWORKING – NOWY PRODUKT DLA PASAŻERA KOLEI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
81. Publicystyka państw skandynawskich wobec agresji III Rzeszy na Polskę w 1939 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Go to
82. Hans Koch i Peter Emil Masarski - "reformatorzy" bońskiego rewizjonizmu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1964 1964 Go to
83. Zawsze przeciw Polsce. Kariera Otto Ulitza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Go to
84. Złocieniec i jego mieszkańcy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Go to
85. Przeobrażenia społeczne Kołbacza w świadomości jego mieszkańców
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Go to
86. Mniejszość niemiecka w Polsce w latach 1918-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1964 1964 Go to
87. Mierniki rozwoju regionów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Go to
88. Proporcje i dysproporcje rozwoju gospodarki morskiej Polski Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Go to
89. W sprawie recenzji książki M. Krzysztofiaka "Proporcje i dysproporcje w rozwoju gospodarki morskiej Polski Ludowej"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
90. Dysproporcje w strukturze przestrzennej przemysłu w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Go to
91. Struktura przemysłu Ziem Zachodnich w latach 1939-1959
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Go to
92. Services and creating value for customers – marketing approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
93. Benefits and threats related to the functioning of Polish tourist companies against the background of the liberalisation of the services market
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
94. Historia wspólna – historia osobna. Polsko-litewskie transfery kulturowe: Margier i Kiejstut
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Go to
95. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
96. Rating training load of disabled swimmers in general preparation sub-period
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
97. Self-esteem of physical education students within didactic and educational skills depending on the mode of study against evaluation by placement supervisors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
Page