Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Currently: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 885 PTiL nr 31
KWALIFIKACJA PRAWNA UMÓW ZAWIERANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
(LEGAL QUALIFICATION OF CONTRACTS IN THE ROAD TRANSPORT)

Authors: Krzysztof Wesołowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: forwarding contract contract of carriage interpretation of a declaration of intent
Year of publication:2015
Page range:13 (181-193)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the issue of qualification of contracts concluded in road transport on the basis of crisply formulated orders as a contract of carriage or a forwarding contrac t. The author points to the need for interpretation of declarations of intent of the contracting parties in accordance with the provision of art. 65 of the Civil Code. The author accepts a presumption of fact that the intention of the parties was to conclude a contract of carriage. However a prior analysis and evaluation of a number of circumstances relevant to the assessment of the actual intention of the contracting parties has to be done. The author points out that under the Polish law, the application of all-in fee does not prejudge the qualification of the contract, as it does in some other countries.
Download file

Article file

Bibliography

1.Basedow J., Übereinkommen internationaler Straβenverkehr, w: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 7, red. J. Basedow, C.H. Beck, München 1997.
2.Clarke M.A., International Carriage of Goods by Road: CMR, Informa Law, London 2009.
3.Haładyj K., Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2015, wyd. 12, komentarz do art. 799 k.c.
4.Jezioro J., Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
5.Ogiegło L. w: System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, C.H. Beck, Warszawa 2011.
6.Verheyen W., EEX (bis) and CMR: the Return of Paralel Proceedings?, „European Transport Law” 2015, nr 2.
7.Wesołowski K., Odpowiedzialność spedytora za czynności powierzone innym osobom, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423, Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Szczecin 2007.