Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Currently: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 885 PTiL nr 31

Year of publication: 2015

Information

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny Zeszyt Naukowy pod tytułem „Problemy Transportu i Logistyki”. W jego przygotowaniu wzięło udział piętnastu autorów dwunastu artykułów. Opracowane artykuły podzielono na trzy grupy, takie jak: problemy transportu, problemy logistyki oraz prawne aspekty transportu i logistyki. Poruszone zagadnienia zostały ukazane zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W zamierzeniu autorów zasadniczymi celami opracowań jest:

– przedstawienie aktualnych problemów ekonomiki transportu,

– omówienie trendów w zakresie współczesnej polityki transportowej,

– odniesienie się do bieżących problemów przewozów pasażerskich i towarowych,

– zaakcentowanie aktualnych trendów i zjawisk obserwowanych na rynku usług TSL,

– wskazanie na prawne aspekty funkcjonowania transportu.

Autorzy mają świadomość, że ograniczona objętość opracowań oraz ich charakter pozwalają na poruszenie tylko części problemów obranych obszarów badawczych. O ich wyborze decydowały zainteresowania badawcze i doświadczenia autorów. Zdając sobie sprawę, że prezentowane opracowania są jedynie skromnym wyrazem dociekań naukowych, mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do szerszych badań i rozważań

Redaktor Zeszytu

Elżbieta Załoga

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

ZACHOWANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY W RAMACH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH


(PRESERVING THE COMPETITIVENESS BY THE ROAD FREIGHT TRANSPORT WITHIN THE FRAMEWORK OF MULTIMODAL TRANSPORT SYSTEMS)
26 (9-34) Jarosław Brach More
2.

WEWNĘTRZNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH


(INTERNAL DETERMINANTS FUNCTIONING OF TRANSPORT ININDUSTRIAL COMPANIES)
14 (35-48) Agnieszka Gozdek More
3.

ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA ZMIAN W POTENCJALE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POLSCE


(THE SPATIAL ANALYSIS OF DIVERSITY OF CHANGES IN POTENTIAL OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE)
14 (49-62) Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak More
4.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W KRAJACH EUROPEJSKICH


(BEST PRACTICES FOR INLAND WATER TRANSPORT DEVELOPMENT IN EUROPEAN COUNTRIES)
11 (63-73) Emilia Kuciaba, Elżbieta Załoga More
5.

ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY, ŁAŃCUCH DOSTAW I ŁAŃCUCH WARTOŚCI – PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA KONCEPCJI


(LOGISTICS CHAIN , SUPPLY CHAIN AND VALUE CHAIN – AN ATTEMPT TO SYSTEMATIZE THE CONCEPTS)
16 (77-92) Marzena Frankowska More
6.

EKONOMICZNE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA RACHUNKU TDABC W ZAOPATRZENIU USŁUG BUDOWLANYCH


(ECONOMIC BENEFITS OF APPLICATION OF TDABC IN THE SUPPLY OF CONSTRUCTION SERVICES)
14 (93-106) Łukasz Marzantowicz More
7.

PERSPEKTYWY POWSTANIA GRUP PRODUCENCKICH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW


(PROSPECTS OF THE CREATION OF PRODUCER GROUPS IN SUPPLY CHAINS OF POLISH ENTERPRISES)
16 (107-122) Joanna Piorunowska-Kokoszko More
8.

RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE


(NON-FINANCIAL REPORTING OF ACTIVITIES AIMED AT CLIMATE PROTECTION IN COMPANIES PROVIDIDING LOGISTICS SERVICES)
14 (123-136) Agata Rudnicka More
9.

WYMOGI STAWIANE OBIEKTOWI KIERUJĄCEMU W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM


(REQUIREMENTS SET FOR A MANAGING ENTITY IN LOGISTICS MANAGEMENT)
15 (137-151) Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg More
10.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH PODRÓŻNYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UNIJNYCH


(RECOVERY OF PASSENGERS CLAIMS ON THE BASIS OF EU REGULATIONS)
14 (155-168) Dorota Ambrożuk More
11.

CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM


(LEGAL NATURE OF CONTRACTS OF CARRIAGE OF GOODS BY PIPELINES)
12 (169-180) Daniel Dąbrowski More
12.

KWALIFIKACJA PRAWNA UMÓW ZAWIERANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM


(LEGAL QUALIFICATION OF CONTRACTS IN THE ROAD TRANSPORT)
13 (181-193) Krzysztof Wesołowski More