Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Currently: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 885 PTiL nr 31
PERSPEKTYWY POWSTANIA GRUP PRODUCENCKICH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(PROSPECTS OF THE CREATION OF PRODUCER GROUPS IN SUPPLY CHAINS OF POLISH ENTERPRISES)

Authors: Joanna Piorunowska-Kokoszko
Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: producers group supply chain export
Year of publication:2015
Page range:16 (107-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The present article is devoted to the question of a role of producer groups, demonstrates basic principles of their activities and shows how inclusion of producer groups into the supply chain can contribute to a business growth. The discussion combines the outcomes of already published academic research conducted into producer groups with results of a survey carried out by the Author in the furniture production sector (which was designed to evaluate the interest of furniture manufacturers in the topical business organizations). As a result, the Author has determined existence of a potential interest in respect to participation in producer groups and enumerated main obstacles on the way.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aluchna M., Cygler J., Materna G., Witek-Hajduk M.K., Marciszewska E., Kooperacja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: Wyzwania strategiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
2.ARiMR, 7 mld zł wyniosły unijne inwestycje w grupy producenckie, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,18352674,arimr-7-mld-zl-wyniosly-unijne-inwestycje-w-grupy-producenckie.html#ixzz3mf3YkkyO.
3.Bartkowiak P., Domański J., Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych, w: Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, red. A. Ma
4.Branża meblarska: wzmocnienie polskich marek zwiększy eksport, PAP, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/branza-meblarska-wzmocnienie-polskich-marek-zwiekszy-eksport/1trdp (dostęp 28.12.2015).
5.Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
6.Gray K., Consortia, Buying Groups and Trends in Demand Aggregation, VP Corporate Strategy, Corporate United, 2002, www.instituteforsupplymanagement.org/files/Pubs/Proceedings/GrayEI.pdf.
7.Jayanth A., 50 Things to Know about the Country’s Largest GPOs, Leadersip&Management,18.07.2014, www.beckershospitalreview.com/hospital-management-administration/50-things-to-know-about-the-country-s-largest-gpos.html.
8.Knoben H., Sawinski M., Związki zakupowo-marketingowe w Niemczech, www.een.org.pl/index.php/rynek-wewnetrzny---spis/articles/zwiazki-zakupowo-marketingowe-w-niemczech.html.
9.Kolińska K., Doliński D., Grupowe zakupy materiałów jako sposób na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa, „Logistyka – Nauka” 2013, nr 5.
10.Lazarek M., Grupy marketingowe na rynku rolno-spożywczym województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Szczecin 2011.
11.Nawrocka A., Grupy zakupowe– szansa na tańszą energię, „Nowa Energia” 2010, nr 4 (15).
12.Raport Polskie Meble Outlook 2015, B+R Studio, Analizy rynku meblarskiego, s. 7, www.oigpm.org.pl/art/files/61.
13.Rutkowski K., Pozwól klientom napędzać łańcuch dostaw twojej firmy, raport z serii Nowe trendy zarządzania, suplement promocyjny do „Harvard Business Review Polska”, październik 2006.
14.Szczebiot-Knoblauch L., Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczości wiejskiej, www.mikroekonomia.net/system/publication_files/1078/original/21.pdf?1315294358.
15.Szeląg-Sikora A., Oleksy-Gębczyk A., Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_2_25.pdf.
16.Taylor D., Supply Chains: Manager Guide, Addison-Wesley Professional, Boston 2003.
17.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, DzU z 2013 r., poz. 1030.
18.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, DzU nr 88, poz. 983 z późn. zm.
19.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – P rawo o stowarzyszeniach, DzU z 2011 r., nr 79, poz. 855.
20.Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, DzU z 1982 r., nr 32, poz. 217.
21.Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze, DzU z 2016 r., poz. 21.
22.Wilson A., Building a Successful Selling Organization: The Critical Path to Extraordinary Results, iUniverse, San Antonio, Texas 2005.
23.www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/biznes-kontakt/poszukiwane -grupy-sprzedazowe,3247894.
24.www.suwalki24.pl/mobile/article/1,_polska_wraca_do_komunizmu_ekonomia_sharing_w_natarciu#.