Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
„Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?

Autorzy: Barbara Kromolicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: eforma szkolnictwa wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż- szego Ustawa 2.0 uniwersytet
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (77-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka artykułu opisuje i ocenia zmiany planowane w polskim szkolnictwie wyższym w ramach refor- my aktualnie wprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Począwszy od przedsta- wienia diagnozy poziomu osiągnięć polskich naukowców, leżącej u podstaw sformułowania Ustawy 2.0, poprzez opis etapów przygotowania reformy, wypunktowanie walorów jej założeń i wreszcie wskazanie na stwarzane przez nią zagrożenia, dokonuje wielowątkowej analizy planowanych przeobrażeń. Tekst stanowi próbę wyrażenia nie tylko osobistego poglądu autorki, lecz także nastrojów panujących w środo- wiskach akademickich w przededniu przemian.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Interpelacja Posłów na Sejm RP pana Pawła Papke i Piotra Ciesielskiego nr 17081 w sprawie marginalizacji polskich czasopism naukowych. Warszawa dn. 24.11.2017.
2.Potulicka, E. (2017). Konkurencja o środki nansowe i prestiż „receptą” na doskonałość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego? Rocznik Pedagogiczny, 40, 25–56.
3.Sławek, T. (2017). Edukacja jako tworzenie i podtrzymywanie kultury nadziei. Rocznik Pedago- giczny, 40, 9–24.
4.Tomala, L. (2017). Komitet humanistów: projekt reformy uczelni zawiera elementy katastrofalne. Pobra- no z: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C460196%2Ckomitet-humanistow-pr ojekt-reform-uczelni-zawiera-elementy-katastrofalne.html (9.02.2018).
5.Zespół wPolityce.pl (2018). Jarosław Gowin zaprezentował nową wersję projektu zmiany w szkolnictwie wyższym. To ustawa inna niż wszystkie. Pobrano z: https://wpolityce.pl/polityka/377711-jar- oslaw-gowin-zaprezentowal-nowa-wersje-projektu-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym-to- ustawa-inna-niz-wszystkie-sprawdz-szczegoly (15.02.2018).