Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Autorzy: Ewa Ferensztajn-Galardos
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki Zakład Logistyki i Marketingu
Słowa kluczowe: innowacje efektywność działania źródła finansowania proces innowacji prace badawczo-rozwojowe rozwój społeczno-gospodarczy
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (39-48)
Klasyfikacja JEL: F02 H54 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka finansowania innowacyjnej działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Jest to ważna kwestia, która w znacznym stopniu warunkuje ich rozwój w kontekście długotrwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w odniesieniu do kryteriów zarówno skuteczności, jak i wzrostu konkurencyjności. Celem tego opracowania jest przedstawienie możliwości wsparcia udzielanego firmom innowacyjnym w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz wskazanie, w jaki sposób fundusze UE wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem firm jest często brak środków finansowych, które mogłyby wesprzeć ich rozwój. W pierwszej części niniejszego opracowania przedstawiono istotę oraz znaczenie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w kontekście teorii innowacji. Źródła finansowania działalności innowacyjnej omówiono w drugiej części artykułu wraz z przedstawieniem niektórych możliwości wsparcia finansowego oferowanego przedsiębiorstwom w ramach wybranych programów operacyjnych. Istotnym elementem tej części opracowania jest analiza wniosków złożonych o dofinansowanie w PO IR 2014–2020. W części trzeciej przedstawiono kilka przykładów wdrożenia innowacji w wybranych firmach, z zastosowaniem wsparcia finansowego pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej. Reasumując podkreślono we wnioskach znaczny wpływ funduszy unijnych na rozwój społeczny i gospodarczy przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe działań innowacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duraj, J., Papiernik-Wojdera M. (2016). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin.
2.European Commission (2010). Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. COM 2020. Brussels.
3.MIiR. Fundusze Europejskie w Polsce. Pobrane z: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (1.09.2017).
4.Gualandri, E., Venturelli, V. (2008). Assessing and Measuring the Equity Gap and the Equity Requirements forinnovative SMEs. CEFIN Working Papers, 7, January, 456.
5.GUS (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
6.Janasz, W. (2005) (red.). Innowacje w działalności przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Warszawa: Difin.
7.Jennings, D.F. (1994). Multiple Perspectives of Entrepreneurship. Text, Readings,and Cases. Cincinnati: Southwestern Pub.
8.Khan, M., Luintel, K.B. (2006). Sources of Knowledge and Productivity: How Robustis the Relationship? OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 6.
9.Łobejko, S. (2013) (red.). Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu na Mazowszu. Warszawa: Mazowiecka Sieć Innowacji.
10.OECD (2012). Environmental Outlook to 2050. The Conseguences of Inaction. Paris.
11.Pawlicki, R. (2014). Strategia Finansowa dla Polski 2014–2020. Fundusze Unijne dla przedsiębiorczych. Warszawa: Difin.
12.www.mr.gov.pl.
13.www.poir.gov.pl.
14.www.parp.gov.pl