Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Upadłość strony umowy zlecenia

Autorzy: Michał Kuźnik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Prawa i Ubezpieczeń
Słowa kluczowe: upadłość zlecenie odstąpienie
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (299-307)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ogłoszenie upadłości wywołuje daleko idące skutki prawne tak co do osoby upadłego, jego majątku, jak również stosunków zobowiązaniowych, których upadły jest stroną. Przepisy Prawa Upadłościowego przewidują regulację, która określa wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania umowne upadłego, w tym te wynikające z wiążącej upadłego umowy zlecenia. Wzorem poprzednio obowiązujących przepisów ustawodawca przyjął jako zasadę w kontekście umowy zlecenia, zróżnicowane podejście w zależności od statusu prawnego, jaki upadły ma w ramach umowy zlecenia. Jakkolwiek obecna regulacja wydaje się być uzasadniona, niektóre rozwiązania budzą kontrowersje. W szczególności dotyczy to prawa syndyka do odstąpienia od umowy zlecenia. Niniejszy artykuł zawiera analizę obu wariantów, gdy ogłoszenie upadłości dotyka jednej ze stron umowy zlecenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciszewski, J. (red.) (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
2.Dmowski, S., Rudnicki, S. (2001). Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Warszawa: LexisNexis.
3.Gudowski, J. (2013). Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Warszawa: LexisNexis.
4.Jakubecki, A., Zedler, F. (2011). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Kruczala-Jankowska, J. (2010). Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym. Warszawa: LexisNexis. Pannert, M. (2010). Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Witosz, A.J., Witosz, A. (red.) (2014). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Zimmerman, P. (2014). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
8.Akty prawne
9.Ustawa z 23.02.2003 Prawo upadłościowe. T.j. Dz.U. 2016.2171.
10.Ustawa z 15.05.2016 Prawo restrukturyzacyjne. T.j. Dz.U. 2016.1574.
11.Postanowienie SN z 7.11.2003. I CZ 127/03 (2004). OSP, z. 10, poz. 123.