Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych

Autorzy: Grażyna Voss
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: etyka rachunkowość kodeks etyki normy etyczne w rachunkowości
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (333-344)
Klasyfikacja JEL: M21 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości stanowi zbiór norm etycznych, których przestrzeganie jest nieodzownym elementem współczesnej rachunkowości. Ich zakres i praktycz­ne zastosowanie ciągle budzą wątpliwości, dlatego należy podjąć wszelkie możliwe działania pozwalające na ich prawidłowe i powszechne stosowanie. Normy te powinny być przestrzegane przez pracowników działów finansowo-księgowych, księgowych, kierowników jednostek oraz doradców i audytorów. Samoocena praktycznego zastosowania norm etycznych w opinii pracow­ników księgowości stanowi źródło informacji na temat oceny zachowań etycznych, które warto wspierać i rozwijać, ponieważ nie wszyscy pracownicy w pełni przestrzegają zasad etyki i nie zawsze są w stanie poprawie je identyfikować w realizacji zadań zawodowych. Dlatego wzmoc­nienie roli etyki zawodowej księgowych poprzez różne działania wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku, zarówno na etapie edukacji, jak i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalania norm i regulacji prawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hendriksen, E.A., Van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN.
2.Karmańska, A. (2007). Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księ-gowego. W: T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dzisiaj, jutro (s. 136-144). Warszawa: SKwP.
3.Klimczak, B. (2003). Etyka gospodarcza. Wrocław Wyd. AE we Wrocławiu. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (2012). Warszawa: SKwP.
4.Maruszewska, E. (2014). Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
5.Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. War¬szawa: Difin.
6.Nisengole, S., Sasin, W. (2005). Vademecum finansisty i księgowego. Łódź: Agencja Wydawnicza „Interfart".
7.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 516.
8.Voss, G. (2016). Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości w ocenie kierowników jedno¬stek. Studia Oeconomica PONANIESIA, 4 (11), 286-301.
9.www.skwp.pl (17.12.2016).