Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna narciarstwa w Polsce. wybrane aspekty

Autorzy: AGNIESZKA GÓRKA-CHOWANIEC
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką

MARCEL SZCZĘŚNIAK
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
Słowa kluczowe: infrastruktura sportowo-rekreacyjna narciarstwo sporty zimowe gmina Zawoja
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (165-177)
Klasyfikacja JEL: Q26 Z30 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Intensyfikacja obserwowanych obecnie przemian w różnych sferach aktywności: ekonomicznej, kulturowej, społecznej i technologicznej, powoduje istotne zmiany w sposobie i rodzaju spędzania czasu wolnego. Wyróżnikiem współczesnych alternatyw spędzania czasu wolnego, a zarazem kierunków jego ekspansji jest coraz częstsze podejmowanie zróżnicowanych form aktywności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem wolnej przestrzeni. Potwierdzeniem rosnącego znaczenia turystyki dla społeczeństwa są wszystkie opublikowane w ostatnim czasie raporty prognostyczne, w których przewiduje się, że przynajmniej w ciągu najbliższych kilku lat turystyka będzie jedną z największych gałęzi gospodarki narodowej. Postępująca popularyzacja i rosnąca świadomość społeczeństwa na temat istotności aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego spowodowała wzrost zainteresowania również sportami zimowymi. Narciarstwo, snowboarding obecnie są preferowanymi przez polskich turystów sposobami spędzania czasu wolnego w okresach zimowych. W odpowiedzi na obserwowany popyt powstaje coraz więcej ośrodków narciarskich o coraz wyższym poziomie świadczonych usług. Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie, analiza oraz ocena zagospodarowania obszaru województwa małopolskiego w dostępność infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej narciarstwa. Zakres przestrzenny badań oscyluje wokół obszaru gminy Zawoja. Dla celów poznawczych pracy autorzy przeprowadzili analizę, traktując obszar gminy jako jednostkę badawczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Candrea, A.N., Ispas, D.A. (2010). Promoting tourist destinations through sport events. The case of Bra§ov. Journal of Tourism, 10, 61-67.
2.CBOS (2013). Komunikat z badań. Zainteresowanie sportami zimowymi przed mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa 2013.
3.Chudy-Hyski, D. (2005). Analiza wybranych elementów infrastruktury gmin górskich jako obszarów recepcji narciar¬stwa w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 5-17.
4.Gmina Zawoja (2017). Biuletyn Informacyjny nr 1/2017. Gminy Zawoja. Pobrano z: http://www.zawoja.pl/biule- tyn/2017_01_biuletyn.pdf (15.01.2018).
5.Havrlant, J. (2011). Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym „Beskidy”. Prace Geograficzne, 125, 77-93.
6.Konopska, B., Starzewski, M. (2012). Narciarski atlas Polski. Warszawa: Kopernikus.
7.Krasicki, S., Chojnacki K. (2001). Sporty zimowe u progu XXI wieku. Kraków: AWF.
8.Krupa, J., Wołowiec, T. (2010). Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwan rozwojowych - turystyka zrównoważona. W: J. Hermaniuk, J. Krupa (red.), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk — klastering (s. 7-36). Rze¬szów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
9.Krzesiwo, K., Mika, M. (2011). Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności. Studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej. Prace Geograficzne, 125, 95-110.
10.Lipoński, W. (2001). Encyklopedia sportów świata. Warszawa: Oficyna Atena.
11.Łobożewicz, T. (1979). Warunki rozwoju turystyki i sportu narciarskiego w Polsce w świetle badań śniegowych. War¬szawa: Instytut Turystyki.
12.Madzikova, A., Klamar, R., Rosic, M., Kańuk, J. (2011). Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej. Prace Geograficzne, 125, s. 111-128.
13.Młodzikowski, G., Ziemilski, J.A. (1957). Narciarstwo. Zarys encyklopedyczny. Warszawa: Sport i Turystyka.
14.Myga-Piątek, U., Jankowski, G. (2009). Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy - analiza wybranych przykładów obszarów górskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, 25, 201-212.
15.Olchowik, L. (2006). Wypoczynek z dawką adrenaliny wciąż zyskuje nowych fanów. Wiadomości Turystyczne, 15, 11-12.
16.Pascal (2006). Beskid Śląski i Żywiecki. Bielsko-Biała: Pascal.
17.Pasławska, M. (2010). Turystyka narciarska jako forma aktywnego wypoczynku w okresie zimy. Turystyka i Zdrowie,
18.4 , 155-163.
19.Pawlikowska-Piechotka, A. (2009). Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Gdynia: NovaeRes - Wydawnictwo Innowacyjne.
20.Petryszyn, J., Zuzańska-Żyśko, E. (2009). Etapy rozwoju gospodarczego i przestrzennego Ustronia. Geographia. Studia etDissertationes, 31, 127-145.
21.Wilczek, Z., Palowska, M. (2004). Ocena przyrodnicza przydatności terenów zlokalizowanych na stokach Dębowca i Szyndzieli dla potrzeb realizacji planowanych tras narciarskich „ Sahara” i „Dębowiec” w Bielsku-Białej. Katowice.
22.WT&TC (2017). Travel & Tourism Economic Impact 2017. World Travel & Tourism Council. Pobrano z: https://www. wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf (15.01.2018).