Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Koncepcja współczesnego modelu polityki turystycznej

Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (31-41)
Klasyfikacja JEL: K20 Z30 Z38
Słowa kluczowe: polityka turystyczna model polityki regulacja deregulacja
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Współczesny rynek turystyczny znajduje się w trwałym procesie zmian strukturalnych. Dotyczy to zarówno zmian w strukturze podaży, jak również obejmuje kwestie dotyczące tendencji zmian w popycie turystycznym. Oprócz procesów podażowych i popytowych zmiany dotyczą także roli państwa na rynku turystycznym poprzez działania instytucjonalne i instrumentalne związane z zakresem prowadzonej polityki turystycznej. Wyjściowym wyznacznikiem polityki turystycznej jest przyjęta jej metoda, określana także mianem modelu polityki. W artykule przedstawiono ogólne założenia teoretyczne dotyczące polityki turystycznej. Wskazano na praktyczny model polityki turystycznej w Polsce i Unii Europejskiej, którą jest deregulacja. Przedstawiono pogłębioną deregulację jako proponowany model polityki turystycznej. Celem opracowania jest dokonanie oceny aktualnego modelu polityki turystycznej w Polsce na tle rozwiązań Unii Europejskiej, wraz ze wskazaniem kierunków jej zmian. Podjęte zagadnienia mają charakter diagnostyczny i koncepcyjny Zakres wykorzystanych metod obejmuje: studia literaturowe, operacje logiczne, analizę porównawczą, metody heurystyczne. Wyniki mogą być wykorzystane do kształtowaniu polityki turystycznej w Polsce przez kompetentne podmioty: centralne, regionalne i lokalne, w długim i krótkim okresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kowalik, T. (2000). Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
2.McGuigan, R.J., Moyer, R.Ch, deB. Harris, H. (2008). Managerial economics: Applications, strategy, and tactics. South-Western, Mason.
3.Panasiuk, A. (red.). (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
5.Szpringer, W. (1994). Dostosowania strukturalne w gospodarce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
6.Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829).
7.Winiarski, B. (red.). (2006). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.