Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.

Autorzy: Henryk Walczak
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Polska; XX–XXI wiek badania naukowe okres międzywojenny biała emigracja Rosja eurazjatyzm
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (169-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł charakteryzuje stan badań nad eurazjatyzmem międzywojennym w Polsce współczesnej. Omawia dorobek Romana Bäckera, Ryszada Paradowskiego, Iwony Massaki, Lucjana Suchanka, Andrzeja de Lazari, Sławomira Mazurka i innych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bäcker R., Dzieje eurazjatyzmu, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
2.Bäcker R., Eurazjatycka wizja idealnego ustroju politycznego, Zeszyty Naukowe WSHE, t. V: Nauki Humanistyczne i Społeczne, Włocławek 2000.
3.Bäcker R., Eurazjatyzm a konserwatywna rewolucja, w: Idee konserwatywne w Rosji, red. A. Raźny, Kraków 2010.
4.Bäcker R., Eurazjatyzm. Zarys dziejów organizacyjnych i ewolucji myśli politycznej, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Rosjoznawcze 1999, z. 4.
5.Bäcker R., Ewolucja eurazjatyzmu, Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
6.Bäcker R., From Rejection to Attempts at Reconciliation Poles and Interwar Eurasian Movement, w: Russia between East and West. Scholarly Debates on Eurasianism, red. D. Shlapentokh, Leiden–Boston 2007.
7.Bäcker R., Między chłodną analizą a gorącym potępieniem. Polskie oceny międzywojennego eurazjatyzmu, w: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski, M. Figura, Poznań 1999.
8.Bäcker R., Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 2000.
9.Bäcker R., Nowy typ homo sociologicus. Koncepcja jednostki w doktrynie politycznej eurazjatyzmu– jednego z odłamów międzywojennej emigracji rosyjskiej, w: Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym, red. W. Wojdyło, Toruń 1999.
10.Bäcker R., Od futurystycznego postsłowianofilstwa do „nacjonalistycznego” totalitaryzmu, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
11.Bäcker R., Panować nad Eurazją czy nad całym światem? (geopolityczne aspekty doktryny międzywojennego eurazjatyzmu), „Arcana” 2000, nr 2.
12.Bäcker R., Polʹskie vozzreniâ na koncepcii Evrazii, w: Rossiâ v glazah slavânskogo mira otvet, red. A.V. Lipatov, Moskva 2007.
13.Danilkiewicz D., Idea eurazjatyzmu w myśli rosyjskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2010/2011, t. VII.
14.Eberhardt P., Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, „Przegląd Geograficzny” 2005, z. 2.
15.Jedynak S., Eurazjatyzm – nowa ideologia Rosji, w: Naród, społeczeństwo, państwo. Studia z filozofii społecznej XIX i XX wieku, Warszawa 2002.
16.Gawor L., Eurazjanizm. Z historii rosyjskiej myśli społecznej, „Sofia” 2006, nr 6.
17.Kowalska H., Euroazjanizm a literatura staroruska, w: Literatura rosyjska i jej kulturowe konteksty, red. R. Łużny, Wrocław 1990.
18.Kuź A., Syndrom Szatowa, „Fronda” 1998, nr 11/12.
19.Lazari A. de, Czy Moskwa będzie trzecim Rzymem. Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1995.
20.Lazari A. de, Eurazja, w: Mentalność rosyjska. Słownik, oprac., red. A. de Lazari, M. Brody, J. Faryna, W, Radolińska, S. Romańczuk, Katowice 1995.
21.Lazari A. de, O mentalnościowych korzeniach eurazjaatyzmu, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
22.Massaka I., Poszukiwanie korzeni eurazjatyzmu. „Scytowie”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Rosjoznawcze 1999, z. 4.
23.Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001.
24.Massaka I., Ideowe podłoże eurazjatyzmu, Zeszyty Naukowe WSHE 2000, t. 5.
25.Massaka I., Metafizyka „do wynajęcia”. Lew Karsawin i ruch eurazjański, „Slavia Orientalis” 1997, nr 4.
26.Massaka I., Z historii nacjonalizmu rosyjskiego. Euroazjatyzm, „Przegląd Rusycystyczny” 1996, z. 1–2.
27.Massaka I., Podstawy filozoficzne eurazjatyzmu, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji – Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
28.Mazurek S., Paradoksy modernizacji według Mikołaja Trubeckiego, w: Filantrop czyli nieprzyjaciel i inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-filozoficznym, Warszawa 2004.
29.Mazurek S., Euroazjatyzm rosyjski – historiozofia i ideologia, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1996, nr 41.
30.Mikołajec J., Orbik Z., The Eurasian school. Between metaphysics and science, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, nr 1.
31.Nazmutdinov B.V., Politiko-pravovye vozzreniâ evrazijcev v rossijskom gosudarstvovedenii XX veka, Moskva 2013.
32.Paradowski R., Eurazjatycka koncepcja kultury. Zagadnienia ogólne, „Polityka Wschodnia” 2001.
33.Paradowski R., Eurazjatyckie Imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001.
34.Paradowski R., Idea Rosji-Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa, Warszawa 1996.
35.Paradowski R., Koncepcja eurazjatyzmu, „Studia Polityczne” 1995, nr 4.
36.Paradowski R., Obraz świata i urządzenie społeczeństwa. Lew Karsawin i ideologia euroazjatyzmu, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 2.
37.Potocki R., Potocka J., Eurazjatyzm, w: Encyklopedia Białych Plam, t. V, Radom 2001.
38.Potulski J., Piotr Sawicki – twórca geopolitycznej teorii eurazjatyzmu, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2006, t. III.
39.Romanowski D., Powracający sen Rosji. Naród w koncepcji Iwana Sołoniewicza i Nikołaja Trubieckiego, „Slavia Orientalis” 2011, t. 60, nr 4.
40.Stachurka-Geller A., Koncepcja rosyjskiego euroazjatyzmu i jej współcześni kontynuatorzy, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2008, nr 3.
41.Suchanek L., Rosja – Europa – Azja. Euroazjaniści, ich poprzednicy i kontynuatorzy, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
42.Suchanek L., Rossiâ, Evropa i Vostok v koncepcii evrazijcev, „Slavia Orientalis” 1994, nr 1.
43.Szwed D., Eurazjatyzm – nacjonalizm kulturowy, ogólna charakterystyka, „Polityka Narodowa” 2008, nr 4.
44.Szymczyk J., Myśl społeczno-polityczna eurazjatyzmu, Zeszyty Społeczne KIK 2003, nr 11.
45.Uzdowski M., Eurazjanizm. Nowa idea w rosyjskim ruchu przeciwkomunistycznym, Warszawa 1928.
46.Waingertner P., Eurazjatyzm w ideologii Kremla, „Myśl.pl” 2006, nr 2.
47.Zdziechowski M., Eurazjatyzm rosyjski, w: M. Zdziechowski, Wybór pism, Kraków 1993.
48.Zuber M., Wpływ koncepcji eurazjatyzmu na pisarstwo historyczne Lwa Gumilowa, bmw 2008.