Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Ujęcie modelowe dojrzałości i poziomu ryzyka w procesie innowacji produktu

Autorzy: Piotr Bartkowiak ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ireneusz P. Rutkowski ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Anna Bartkowiak ORCID
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Słowa kluczowe: ryzyko nowy produkt proces innowacji produktu dojrzałość procesu
Rok wydania:2019
Liczba stron:14 (129-142)
Klasyfikacja JEL: D81 O14 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Występowanie ryzyka jest trwałym atrybutem przedsięwzięć biznesowych, także w procesie innowacji produktu. Działając jednak w obszarze występowania ryzyka, można odnosić sukcesy techniczne, marketingowe i finansowe. Ryzyko jest prawdopodobieństwem poniesienia strat w następstwie podjętych decyzji. Dlatego celem artykułu jest identyfikacja czynników dojrzałości i poziomu ryzyka procesu innowacji produktu. Na podstawie przeprowadzonych rozważań zostanie zaproponowane modelowe ujęcie dojrzałości i poziomu ryzyka w procesie innowacji produktu. Najczęściej konieczne jest założenie prawdopodobieństwa wystąpienia czynników mogących mieć wpływ na realizację działań w procesie innowacji produktu i ich ostateczne efekty. Można przyjąć, że poziom ryzyka innowacji produktu determinowany jest koniecznością ponoszenia znacznych kosztów i wysokim odsetkiem niepowodzeń komercjalizacji nowych produktów, a czynniki niepowodzenia są powiązane z poziomem dojrzałości procesu innowacji produktu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak, P., Rutkowski, I.P. (2016). The role of information in product innovation process and assortment management. LogForum Scientific Journal of Logistics, 2 (12), 113–122.
2.Bartkowiak, P., Rutkowski. I.P. (2018). Implementation of the IMZD Approach (IMZD as the Integrative Maturity Capability Model) in the Performance of a
3.New Product Process. Journal of Management and Financial Sciences, 11 (31), 121–133.
4.Cygan, Z. (2001/2002). Innowacyjność a ekonomiczne ograniczenia bezpieczeństwa systemów. Transformacje, 27–34, 42–43.
5.Githens, G. (2001). Risk Management Practices for NPD Programs. Catalyst Management Consulting, 11–14.
6.Keizer, J., Halman, J., Song, M. (2002). From experience: applying the risk diagnosing methodology. The Journal of Product Innovation Management, 3,
7.213–232.
8.Małkowska-Borowczyk, M., Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Kategorie ryzyka w wyborach strategicznych. W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Ryzyko w
9.wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach (s. 157–218). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Merrit, G., Smith, P.G. (2001). Using a risk model to build development team consensus. Project Management Innovations, 4 (6), 1–2.
11.Rutkowski, I.P. (2014a). Metody CMMI i SGMM oceny dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania produktu na rynek. Prace Naukowe Uniwersytetu
12.Ekonomicznego we Wrocławiu, 336, 52–162.
13.Rutkowski, I.P. (2014b). Metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek –
14.podejście badawcze. Marketing i Rynek, 8, 656–661.
15.Rutkowski, I.P. (2016). Metody innowacji produktu. Macierzowo-sieciowe metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu. Poznań: Wydawnictwo
16.Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
17.Škec, S., Štorga, M., Marjanović, D. (2013). Mapping risks on various product development process types. Transactions of Famena, XXXVII-3, 1–15 (UDC
18.658.512.2).
19.Skorupka, D., Kuchta, D., Górski, M. (2012). Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we
20.Wrocławiu.
21.Smith, P.G. (2002). Thirteen ways to mismanage development project risk: How to avoid those erroneous routes. Product Development and Management
22.Associates, Visions, 3 (26).
23.Stachowicz, J. (2015). Przedsiębiorczość technologiczna kluczową siłą rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki
24.Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 83, 627–639.
25.Urbanowska-Sojkin, E. (2012). Ryzyko w procesie wyborów strategicznych przedsiębior- stwa. Organizacja i Kierowanie, 1A (149), 165–176.
26.Walker, R. (2013). Winning with Risk Management. New York: Hackensack, World Scientific Publishing.