Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Nowoczesne metody finansowania przedsięwzięć deweloperskich

Autorzy: Jarosław Szreder
Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: projekty deweloperskie finansowanie inwestycji inwestycje
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (33-47)
Klasyfikacja JEL: O22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W a rtkule s koncentrowano s ię n a z agadnieniu fi nansowania p rzedsięwzięć deweloperskich. Po zaprezentowaniu podstawowych informacji dotyczących wyboru formy organizacyjno-prawnej realizacji projektów deweloperskich autor omawia podstawowe założenia metody project finance. Efektem rozważań jest prezentacja modelu finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego mieszkaniowego na podstawie omówionych szczegółowo form regresu. Autor stawia tezę, że zaprezentowany model finansowania może być przydatny dla prowadzenia projektów deweloperskich, ale tylko w określonych warunkach makroekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bobowicz, M. i in. (2016). Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach. Poznań: Kancelaria Prawna Pragmatiq.
2.Czerkas, K. (2010). Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Warszawa: Instytut Rynku Hotelowego.
3.Elmgasbi, A. (2015). Project finance jako innowacyjna metoda finansowania inwestycji i ograniczenia ryzyka finansowego w projektach realizowanych w ramach strategii „Europa 2020”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 238, 15–25.
4.Henzel, H. (red.) (2004). Inwestycje na rynku nieruchomości. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
5.http://ksiegowosc.infor.pl/podatki (20.04.2018).
6.https://businessinsider.com.pl/ (28.03.2018).
7.https://www.nbportal.pl (20.04.2018).
8.Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
9.Raport Reas (2018). Rynek mieszkaniowy w Polsce I kwartał 2018 r. Pobrane z: www.reas. pl (10.06.2018).
10.Szreder, J. (2004). Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym. Partnerstwo publiczno-prywatne. Słupsk: Wyd. WSZ w Słupsku.
11.Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. Dz.U. 2018, poz. 1025, 1104.
12.Ustawa z 6.12.1996 o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Dz.U. 2017, poz. 1278; 2018, poz. 398.
13.Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2017, poz. 2168, 2290, 2486; 2018, poz. 107, 398.
14.Walica, H. (1999). Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej.
15.Wojewnik-Filipkowska, A. (2009). Project finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości. Wady i zalety spółki celowej. Kraków: Świat Nieruchomości.
16.www.komandytowa.pl (25.04.2018).