Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce

Autorzy: Anna Turczak
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Słowa kluczowe: wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe grupa społeczno-ekonomiczna współczynnik zmienności Polska
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (357-372)
Klasyfikacja JEL: C10 D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dla każdej kategorii i podkategorii asortymentowej oszacowano dyspersję wydatków na osobę, spożycia na osobę oraz cen między gospodarstwami domowymi należącymi do różnych grup społeczno-ekonomicznych. Wykorzystaną do tego miarą był klasyczny współczynnik zmienności. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla siedmiu kolejnych lat od 2008 do 2014 roku. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano klasyfi kacj i żywności i napojów bezalkoholowych. Dodatkowo wykazano, że różnice w spożyciu ilościowym między gospodarstwami domowymi pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek oraz emerytów i rencistów są większe od różnic w cenach zakupu w przypadku prawie wszystkich rozpatrywanych pozycji asortymentowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budżety gospodarstw domowych (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Warszawa: GUS.
2.Fabisiak, A., Kaźmierczak, A. (2012). Ocena poziomu wyżywienia gospodarstw domowych pracowników i rolników w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika poziomu wyżywienia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (24), 45-56.
3.Gałązka, M. (2012). Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce. Rozprawy i Studia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Roczniki Ekonomiczne, 5,
4.Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2012). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
5.Kelley, K. (2007). Sample size planning for the coeffi cient of variation from the accuracy in parameter estimation approach. Behavior Research Methods, 39 (4), 755-766.
6.Kot, S., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2007). Statystyka. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN.
7.Liskowski, M., Tauber, R.D. (2010). Podstawy statystyki praktycznej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.
8.Piekut, M. (2008). Polskie gospodarstwa domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
9.Pułaska-Turyna, B. (2005). Statystyka dla ekonomistów. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN.
10.Sobczyk, M. (2010). Statystyka opisowa. Warszawa: C.H. Beck.
11.Turczak, A., Zwiech, P. (2014). Wpływ wielkości spożycia i cen na wydatki żywnościowe i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, 6, 84-96.
12.Wagner, W., Mantaj, A. (2014). Zasady statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania. Tom I: Statystyka opisowa. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
13.Zwiech, P., Turczak, A. (2014). Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 38 (1), 239 - 255.