Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce

Autorzy: Anetta Waśniewska
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: gmina rozwój lokalny czynniki rozwoju
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (275-285)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie, znaczenie i determinanty wpływające na rozwój lokalny w ujęciu społecznym i gospodarczym. W drugiej części artykułu zostały omówione wybrane wyniki badań empirycznych przeprowadzone w maju i czerwcu 2012 roku. Badaniem objęto gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie województwa wielkopolskiego. Celem artykułu jest analiza wybranych czynników społeczno-gospodarczych mających wpływ na rozwój gmin w Polsce na przykładzie województwa wielkopolskiego. Badanie (ankietyzację) przeprowadzono na poziomie administracyjnym gminy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2012, stat.gov.pl (dostęp 25.04.2015).
2.Boehlke J., Zacofanie i rozwój w teorii rozwoju społeczno-gospodarczego, w: Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, W. Karaszewski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
3.Borys T., Rogala P., Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, United Nations Development Programme, Warszawa 2008.
4.Brol R., Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. M. Obrębalski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1998.
5.Jabłońska A., Rola samorządu gminnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, w: Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2008.
6.Jakubowska A., Partnerstwo publiczno-prywatne i jego konsekwencje dla rozwoju lokalnego, www.ue.katowice.pl/uploads/medi /14_A.Jakubowska_Partnerstwo_publiczno.... pdf (dostęp 27.04.15).
7.Karwińska A., Działania na rzecz zmniejszania nierówności szans rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
8.Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, United Nations Development Programme, Warszawa 2012.
9.Milczarek T., Samorząd gminy: status prawny, organy, kompetencje, mienie, finanse, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999.
10.Olszewski L., Polityka ekonomiczna w świetle współczesnych uwarunkowań wzrostu gospodarczego, w: Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji drugiej polowy XX wieku, red. L. Olszewski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000.
11.Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001.
12.Plawgo B., Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2008.
13.Sztando A., Bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym związane z cechami osobowymi lokalnych władz, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2013.