Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Pracodawcy w obliczu niepełnej informacji na rynku pracy – studium teoretyczne i empiryczne

Autorzy: Izabela Ostoj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: rynek pracy informacja rekrutacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (47-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dla sprawnego funkcjonowania rynku pracy niezbędna jest informacja. W rzeczywistości do uczestników rynku pracy dociera informacja niekompletna, trudna do wykorzystania. Trudności doświadczają w szczególności pracodawcy poszukujący odpowiednich pracowników. Problem ten, choć dostrzegany w koncepcjach teoretycznych rynku pracy, jest jednak marginalizowany. Częściowo znajduje swe odzwierciedlenie w wybranych modelach płacy proefektywnościowej oraz koncepcji kapitału społecznego. Dla przedsiębiorstw niedostatki informacji są źródłem dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją pracowników. Wobec niemożności ich obniżenia pracodawcy uciekają się do stosowania różnych zabiegów, m.in. płac proefektywnościowych, a także zatrudniania po znajomości, co sprawia, że ofert pracy na rynku jest mniej, a w praktyce osoba bezrobotna nie ma szans na dotarcie do nich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2011, Instytut Ekonomiczny – NBP, www.nbp.gov.pl (dostęp 20.04.2015).
2.Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2013, Instytut Ekonomiczny – NBP, www.nbp.gov.pl (dostęp 20.04.2015).
3.Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2014, Instytut Ekonomiczny – NBP, www.nbp.gov.pl (dostęp 20.04.2015).
4.Growiec K., Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2011.
5.Januszek H., Kapitał społeczny na rynku pracy, w: Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
6.Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., Pracodawcy o rynku pacy, PARP, Warszawa 2012.
7.Kocór M., Strzebońska A., Keler K., Kogo chcą zatrudniać pracodawcy, PARP, Warszawa 2012.
8.Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
9.Romaguera P., Wage Differentials and Efficiency Wage Models: Evidence from the Chilean Economy, The Hellen Kellog Institute for International Studies, Working Paper No. 153, March 1991.
10.Serageldin I., Grootaert Ch., Defining Social Capital: An Integrating View, w: Social Capital: A Multifaced Perspective, red. P. Dasgupta, I. Serageldin, World Bank, Washington 2000.
11.Sławecki B., Zatrudnianie po znajomości, C.H. Beck, Warszawa 2011.
12.Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
13.Stiglitz J., Formal and Informal Institutions, w: Social Capital: A Mulitifaced Perspective, red. P. Dasgupta, I. Serageldin, World Bank, Washington 2000.
14.Szewczyk A., Informacja w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
15.Wojciechowska R., Niepełna informacja na rynku pracy, w: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, SGH, Warszawa 2005.