Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
Handel wewnątrzregionalny produktami kultury i przemysłów kreatywnych wybranych ugrupowań integracyjnych

Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (123-135)
Klasyfikacja JEL: F13 F14 Z10
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy handel wewnątrzregionalny polityka handlowa przemysły kreatywne przemysły kultury regionalizm regionalne ugrupowania handlowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Monika Znojek
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie tendencji rozwoju handlu wewnątrzregionalnego w obrotach produktami kultury i przemysłów kreatywnych (CCI) wybranych ugrupowań integracyjnych. Do oceny zmian w handlu wewnątrzregionalnym produktami CCI wykorzystano udziały handlu wewnątrzregionalnego w obrotach oraz wskaźniki intensywności handlu wewnątrzregionalnego. Z przeprowadzonych badań wynika, że w okresie 2005–2015 w trzech z czterech analizowanych stowarzyszeń (UE, NAFTA i ASEAN) handel dobrami CCI ukierunkowany był na członków ugrupowania, natomiast w jednym z nich (MERCOSUR) – na zewnątrz. Udział handlu wewnątrzregionalnego w handlu produktami CCI w badanych ugrupowaniach kształtował się trwale na niższym poziomie niż w ich obrotach ogółem. UE-25, MERCOSUR I NAFTA wykazywały także niższą intensywność obrotów wewnętrznych dobrami CCI niż obrotów towarowych ogółem, natomiast w ASEAN w niektórych latach badanego okresu intensywność handlu wewnątrzregionalnego produktami CCI przewyższała intensywności handlu wewnętrznego ogółem. Za jedną z przyczyn mniejszej roli handlu wewnętrznego w wymianie produktów CCI niż w wymianie całkowitej można uznać niższy poziom liberalizacji obrotów dobrami CCI niż towarami ogółem, wynikający ze specyfiki polityki handlowej w sferze wymiany produktami CCI.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ASEAN (2011). Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community. Bali.
2.Bartsch, M. (2014). The Return of the Cultural Exception and its Impact on International Agreements. Global Media Journal, 4 (1) Pobrane z: http://globalmediajournal.
3.de/2014/06/21/the-return-of-the-cultural-exception-and-its-impact-on-international-agreements/ (10.05.2018).
4.Cheong, D. (2010). Methods for Ex Ante Economic Evaluation of Free Trade Agreements. Working Paper Series on Regional Economic Integration, 52.
5.Formentini, S., Iapadre, L. (2007). Cultural Diversity and Regional Trade Agreements: The Case of Audiovisual Services (UNU-CRIS Working Papers). Bruges: UNU Insitute on Comparative Regional Integration Studies.
6.Galperin, H. (1999). Cultural Industries in the Age of Free-Trade Agreements. Canadian Journal of Communication, 24 (1). Pobrane z: https://cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/1082/988 (5.05.2018).
7.Gomez, R., Munoz Larroa, A. (2014). Cultural Industries and Policy In Mexico and Canada After 20 Years of NAFTA. Norte America, 2, 173–204.
8.Kasprzak, R. (2013). Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Kamon Consulting.
9.UNCTAD (2018). Creative Economy Database.
10.UNESCO (2017). Culture in Treaties and Agreements. Paris.
11.Unia Europejska (2018). Polityka audiowizualna i media. Pobrane z: https://europa.eu/european-union/topics/audiovisual-media_pl (8.05.2018).
12.Urząd Publikacji Unii Europejskiej (b.d.). Wyjątek kulturalny. EuroVoc Multilingual Thesaurus of the European Union. Pobrane z: http://eurovoc.europa.eu/6558 (8.05.2018).