Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Dylematy pracodawcy i pracobiorcy. Czy model matematyczny jest wystarczający?

Autorzy: Martyna Maciejewska-Przyłucka
Uniwersytet Szczeciński

Anna Maria Suchocka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: pracownik pracodawca dylemat więźnia teoria gier konflikt
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (77-89)
Klasyfikacja JEL: C70 C73 M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano relacje pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą ujęte przez pryzmat teorii gier. Celem artykułu jest zbadanie dylematu pracodawcy i pracobiorcy dotyczącego bilansu indywidualnych korzyści, które przynosi współpraca lub konflikt w perspektywie jednorazowej i długofalowej. Opracowanie ma cel poznawczy. Powstało na podstawie analizy wybranej literatury dotyczącej teorii gier i prowadzonych eksperymentów i badań, ze szczególnym uwzględnieniem dylematu więźnia. Opisując indywidualne strategie oparte na współpracy lub konflikcie, autorki w tle gry umieściły przedsiębiorstwo będące źródłem utrzymania zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Axelrod, R. (1997). The Evolution of Strategies in the Iterated Prisoner’s Dilemma. W: C. Bicchieri, R. Jeffrey, B. Skyrms (red.), The Dynamics of Norm. Cambridge Studies in
2.Probability, Induction and Decision Theory (s. 1–16). Cambridge: Cambridge University Press.
3.Encyklopedia zarządzania (2018). Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_gier (9.02.2018).Gładoch, M. (2015). Ekspertyza z zakresu konfliktów pracodawca-pracownik/
4.pracownicy. Pobrane z: http://cwp.pracodawcyrp.pl/downloads/podreczniki/ekspertyza_konflikt_ pracodawaca_pracownik.pdf (9.02.2018).
5.Kałuski, J. (2002). Teoria gier. Gliwice: Wyd. PŚ.
6.Korenicka, D. (2009–2011). Czy mamy wolną wolę? Neurony lustrzane a wolna wola. W: I. Kojder (red.), Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii
7.Medycznej w Szczecinie, Sympozjum I, Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu (s. 33–35). Szczecin: Wyd. PUM.
8.Krawczyk, M. (2012). Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska (e-book).
9.Malawski, M., Sosnowska, H., Wieczorek, A. (2014). Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w naukach społecznych i ekonomicznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
10.Materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Mary- land, USA (2017). Pobrane z: econweb.umd.edu/~vincent/econ200/GameTheory.PPT (14.02.2018).
11.Myerson, R.B (2007). Communication, Correleted Equilibria and Incentive Compatibility. W: R.J. Aumann, S. Hart (red.), Handbook of Game Theory with Economic Applications (s. 827–847). Vol. II. Oxford, Amsterdam: Elsevier North Holland.
12.Nobel Prize (2018). Pobrane z: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/ (9.02.2018).
13.Pecaric, S. (red.) (2010). Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami. Berachot rozdz. II, Kiduszin rozdz. III, Bawa Kama rozdz. I, autor nieznany.
14.Kraków: Wyd. Stowarzyszenia Pardes.
15.PIP (2017). Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji pracy za 2016 rok. War- szawa. Pobrane z: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/176401/Sprawozdanie%202016.pdf (27.01.2018).
16.Piskorz, S. (2016). Dylemat bezpieczeństwa na stulecie wybuchu wielkiej wojny. W: M. Kuć, A. Zduniak (red.), Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy: racjonalność a
17.bezpieczeństwo organizacji (s. 1–9). T. II. Poznań: Wyd. WSB.
18.Płatkowski, T. (2012). Matematyka stosowana. Wstęp do Teorii Gier. Warszawa: Uniwersy- tet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Pobrane z: http://mst.
19.mimuw.edu.pl/wyklady/wtg/wyklad.pdf. (28.01.2018).
20.Platon (1986). Timajos, Kritias albo Atlantyk. Warszawa: PWN.
21.Rozkrut, D. (red.) (2018). Rocznik statystyczny pracy 2017. Warszawa: GUS
22.Schecter, S. (2012). How The Talmud Divides An Estate Among Creditors. W: T. Bourama (red.), Bridging Mathematics, Statistics, Engineering and Technology (s. 29–42). New York: Springer.