Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce

Autorzy: Mariola Dźwigoł-Barosz
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo rodzinne gospodarka rynkowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (33-44)
Klasyfikacja JEL: L00 L29 A10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią charakterystyczną grupę podmiotów we współ- czesnej gospodarce. Łączą działalność biznesową ze sferą rodzinną, co powoduje, że są one mocno zróżnicowane. Rodzina jest punktem wspólnym mającym różne odniesienia do ich działalności gospodarczej. W artykule omówiono istotę i definicję przedsiębiorstwa rodzinnego we współczesnej gospodarce rynkowej, zarówno globalnej, jak i polskiej. Wskazano cechy charakterystyczne dla przedsiębiorstw rodzinnych według polskich i zagranicznych autorów. Na tym tle przedstawiono syntetyczny obraz polskich przedsiębiorstw rodzinnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bertrand, M., Schoar, A. (2006). The Role of Family in Family Firms. Journal of Economic Perspectives, 2 (20), 73–96.Budzeń, D.M., Kuc, P., Majewski, M. (2009). Firmy rodzinne w Polsce – Zjawisko sukcesji. Pobrane z: http://firmyrodzinne.pl/warto-przeczytac/baza-wiedzy/45-artykuly/256- firmy-rodzinne-w-polsce-zjawisko-sukcesji.html (17.02.2014).
2.Hall, P.D. (1988). A Historical Overview of Family Firms in the United States, Family Busi- ness Review, 1, 51–68.
3.Hamrol, A. (2016). Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, six sigma i inne. War- szawa: Wyd. Naukowe PWN.
4.Jankiewicz, S. (2017). Preinkubator jako instrument rozwoju drobnej przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
5.Jeżak, J., Popczyk, W., Winnicka-Popczyk, A. (2004). Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjo- nowanie i rozwój. Warszawa: Difin.
6.Klimek, J. (2016). Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy (opinia z inicjatywy własnej, 2016/C 013/03). Pobra- ne z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015IE0722 (10.04.2018).
7.Kołodko, G.W. (2014). Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju. Warszawa: Poltext. Kowalewska, A. (red.) (2009). Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania– raport PARP. Warszawa: PARP.
8.Kubisiak, P. (2016). Firmy rodzinne. Jak zbudować biznes na wiele pokoleń. Raport. Harvard Business Review Polska, 161/162, 5–8.
9.Lansberg, I. (1983). Managing Human Resources in Family Firms: The Problem of Institutional Overlap. Organizational Dynamics, 1 (12), 39–46.
10.Malinowski, G. (2016). Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie.Warszawa: Difin.
11.Miller, E., Rice, A.K. (2002). Systems of Organizations. London: Tavistock.
12.Niedbała, E. (2002). Firmy rodzinne – obiekt badawczy, MBA, 5, 44–47.
13.PARP (2009). Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2009_firmy_rodzinne_szanse.pdf (6.04.2017).
14.Safin, K. (2007). Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
15.Sobiecki, R., Kargul, A., Kochanowska, J. (2014). Przedsiębiorstwo rodzinne – definicje i stan wiedzy. W: R. Sobiecki (red.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej (s. 13–34). Warszawa: Wyd. SGH.
16.Sobiecki, R., Leszczewska, K. (2010). Firmy rodzinne w Polsce – sposób na sukces. Brwinów: CDR.
17.Stradomski, M. (2010). Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym. Warszawa: PWE.
18.Sułkowski, Ł., Marjański, A. (2009), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Warszawa: Poltext.Sułkowski, Ł., Marjański, A. (2011). Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Warszawa: Poltex.
19.Surdej, A., Wach, K. (2010). Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji. Warszawa: Difin.
20.Tomski, P. (2013). O przewagach konkurencyjnych firm rodzinnych w kontekście teorii za- sobowej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 6, 121–130.
21.Westhead, P., Cowling, M., Storey, D. (1997). The Management and Performance of Un- quoted Family Companies in the United Kingdom. Coventry: Centre for Small and Medium Sized Enterprises, Warwick Business School, The University of Warwick.
22.Więcek-Janka, E. (2013). Bariery w procesie sukcesji w opinii sukcesorów firm rodzinnych (wyniki badań). Łódź: Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
23.Winnicka-Popczyk, A. (2002). Specyfika zarządzania firmą rodzinną. W: J. Hołubiec (red.), Współczesne problemy zarządzania. Łowicz: MWSHP.
24.Winnicka-Popczyk, A., Popczyk, W. (2004). Firma rodzinna w gospodarce rynkowej. W: J. Jeżak (red.), W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój (s. 15–58). Warszawa: Difin.
25.Żukowska, J., Pindelski, M. (2012). Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych. Współczesne Zarządzanie, 4, 129–141.