Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Zastosowanie modeli upadłości przedsiębiorstw do oceny kondycji ekonomiczno- -finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu WIG-spożywczy

Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (393-406)
Klasyfikacja JEL: G30 G31 G33 C53
Słowa kluczowe: kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa wskaźniki finansowe wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna analiza logitowa
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Ewa Zdunek-Rosa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Agnieszka Huterska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena oraz porównanie sytuacji ekonomiczno-finansowej trzech spółek cukierniczych z indeksu giełdowego WIG-Spożywczy. Są to spółki: Wawel S.A., Colian Holding S.A. oraz Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Do zbadania kondycji ekonomiczno-finansowej tych spółek wykorzystano metody służące do przewidywania zagrożenia przedsiębiorstw upadkiem. Metodami wykorzystanymi w opracowaniu są wielowymiarowa liniowa analiza dyskryminacyjna oraz analiza logitowa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dresler, Z. (2005). Analiza finansowa i planowanie finansowe. W: J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii (s. 204–242). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
2.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, maj 2013. Pobrane z: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/Indeksy_GPW.pdf (10.08.2017).
3.Gołębiowski, G. (2016). Pojęcie, klasyfikacja i metody analizy. W: M. Gołębiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa (s. 11–21). Warszawa: Difin.
4.Grupa Colian. Pobrane z: http://www.colian.pl (10.08.2017).
5.Grupa Otmuchów. Pobrane z: http://www.grupaotmuchow.pl (10.08.2017).
6.Gruszczyński, M. (1999). Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji. Bank i Kredyt, 5, 57–63.
7.Gruszczyński, M. (2001). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Gruszczyński, M. (2003). Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. INE PAN.
9.Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
10.Koralun-Bereźnicka, J. (2006). Ocena możliwości wykorzystania wybranych funkcji dyskryminacyjnych w analizie polskich spółek giełdowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy, 69, 18–28.
11.Michaluk, K. (2001). Wyniki badań nad metodami przewidywania zagrożenia upadłością w warunkach polskich. Firma i Rynek, 1–2, 130–134.
12.PAP Biznes, 12.08.2016, Otmuchów dokona odpisów na aktywach, strata grupy w I poł. ‘16 sięgnie 37,6 mln zł. Pobrane z: http://biznes.pap.pl/ (10.08.2017).
13.Redel, D. (2003). Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej do celów analitycznych. W: L. Szyszko, J. Szczepański (red.), Finanse przedsiębiorstwa (s. 335–350). Warszawa: PWE.
14.Sierpińska, M. (2004). Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (s. 76–102). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
15.Stasiewski, T. (1996). Z-score-indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 12, 628–631.
16.WAWEL S. A. Pobrane z: http://www.wawel.com.pl (10.08.2017).
17.WIG-Spożywczy. Pobrane z: www.gpw.pl (10.08.2017).
18.Wiśniewski, J.W. (1986). Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne. Toruń: Wyd. UMK.
19.Zdunek, E. (2009). Modele ekonometryczne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Wiadomości Statystyczne, 3, 1–14.