Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Mikroekonometria a rachunkowość empiryczna

Autorzy: Edward Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: dane empiryczne modele mikroekonometryczne system rachunkowości modelowanie w przedsiębiorstwie analiza działalności
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (293-302)
Klasyfikacja JEL: C59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Analiza działalności przedsiębiorstwa należy do ważnych zadań kadry kierowniczej i menedżerów jednostek gospodarczych. Celem tej analizy jest ocena osiąganych rezultatów oraz efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Głównym źródłem informacji dotyczących rezultatów działalności przedsiębiorstwa jest rachunkowość, dostarcza bowiem ona danych empirycznych ukazujących stany różnych zjawisk ekonomicznych: aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Dane empiryczne będące wynikami pomiaru w systemie rachunkowości mogą podlegać dalszemu przetwarzaniu w procesie modelowania ekonometrycznego. To znacznie podnosi użyteczność informacji finansowych dla różnych interesariuszy jednostek gospodarczych. Problematyce wykorzystania danych empirycznych pochodzących z rachunkowości w modelowaniu ekonometrycznym w przedsiębiorstwie jest poświęcony niniejszy artykuł.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Domański, C., Pekasiewicz, D., Baszczyńska, A., Witaszczyk, A. (2014). Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji. Łódź: Wyd. UŁ.
2.Falewicz, J. (1963). Rentowność. Gospodarność. Koszty. Przyczynek do teorii mikroekonomii. Warszawa: PWN.
3.Hozer, J. (1993). Mikroekonometria. Analizy. Diagnozy. Prognozy. Warszawa: PWE.
4.Kowalewski, G. (1994). Analiza kosztów. W: K. Jajuga (red.), Ekonometryczna analiza problemów ekonomicznych (s. 30–59). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
5.Kowalewski, M. (2012). Systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa. W: E. Nowak (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa (s. 27–45). Warszawa: CeDeWu.
6.Kowalewski, M. (2016). Pomiar dokonań przedsiębiorstwa. W: E. Nowak (red.), Zarządzanie dokonaniami w organizacjach (s. 25–43). Warszawa: PWE.
7.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2011). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
8.Nieplowicz, M. (2015). Quo Vadis Balanced Scorecard. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
9.Nieplowicz, M. (2017). Zarządzanie dokonaniami. W: E. Nowak (red.), Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość (s. 249–257). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
10.Nowak, E. (2014). Rachunek kosztów jako źródło danych w modelowaniu mikroekonomicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 811, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (2), 105–117.
11.Nowak, E. (2016). Rachunkowość. Kurs podstawowy. Warszawa: PWE.
12.Nowak, E. (2018). Kierunki wykorzystania metod ekonometrycznych w analizie informacji dostarczanych przez system rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 506, 84–92.
13.Pawłowski, Z. (1976). Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. Warszawa: PWN.
14.Wiśniewski, J. (2009). Mikroekonometria. Toruń: Wyd. UMK.