Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Strategie współpracy z kooperantami biernymi

Autorzy: Bartosz Marcinkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: kooperacja strategie przedsiębiorstw IOR współpraca międzyorganizacyjna
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (331-340)
Klasyfikacja JEL: L22 L24 L26 M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich dekadach można zaobserwować wyraźną tendencję w zachowaniu przedsiębiorstw polegającą na odchodzeniu od orientacji konfrontacyjno-konfliktowych na rzecz zgodnego i wspólnego osiągania założonych celów. Poprzez nawiązywanie i rozwijanie relacji kooperacyjnych przedsiębiorstwa pozyskują trudno dostępne niezbędne surowce, materiały i usługi, co pozwala przezwyciężyć trudności oraz zdobywać nowe rynki zbytu. Mając na uwadze powyższe fakty, problem badawczy sformułowano w formie pytania – jaka jest specyfika powiązań kooperacyjnych oraz jakie strategie współpracy dominują w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Polsce. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki i oceny strategii współpracy z kooperantami biernymi realizowanych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce. Badania empiryczne przeprowadzone zostały na próbie 244 p rzedsiębiorstw z w ykorzystaniem metody pogłębionego badania ankietowego, wywiadu bezpośredniego oraz obserwacji uczestniczącej. Badania te pozwalają stwierdzić, że przedsiębiorstwa działające w Polsce, opracowując swoje strategie współpracy z kooperantami biernymi, dostrzegają korzyści długotrwałej współpracy, nie nawiązują jednak współpracy o ścisłym charakterze. Na podstawie badań empirycznych można wnioskować, że jednostki gospodarcze działające w Polsce w sferze współpracy z odbiorcami cechują się ograniczonym zakresem rozwoju relacji i niskim udziałem związków o charakterze bezpośrednim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aldrich, H. (2008). Organizations and Environments. Palo Alto, USA: Stanford University Press.
2.Bengtsson, M., Kock, S. (2000). “Coopetition” in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 29 (5), 411–426.
3.Buchanan, L. (1992). Vertical Trade Relationships: The Role of Dependence and Symmetry in Attaining Organizational Goals. Journal of Marketing Research, 29 (1), 65–75.
4.Cozzi, G., Tarola, O. (2006). R&D Cooperation, Innovation, and Growth. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 162 (4), 683–701.
5.Dembińska-Cyran, I., Hołub-Iwan, J., Perenc, J. (2004). Zarządzanie relacjami z klientem. Warszawa: Difin.
6.Dudzik, M. (2005). Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów? Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1, 2–8.
7.Finkelstein, S. (1997). Interindustry Merger Patterns and Resource Dependence: A Replication and Extension of Pfeffer (1972). Strategic Management Journal, 18 (10), 787–810.
8.Jacobs, F.A., Johnston, W., Kotchetova, N. (2001). Customer Profitability: Prospective vs. Retrospective Approaches in a Business-to-business Setting. Industrial Marketing Management, 30 (4), 353–363.
9.Kaczmarek, B. (2000). Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Łódź: Wyd. UŁ.
10.Kale, P., Singh, H. (2009). Managing Strategic Alliances: What do We Know Now, and Where do We Go from Here? The Academy of Management Perspectives, 23 (3), 45–62.
11.Lenz-Cesar, F., Heshmati, A. (2009). Determinants of Firms Cooperation in Innovation. Seoul National University; Technology Management, Economics, and Policy Program (TEMEP).
12.Marcinkowski, B. (2015). Formy kooperacji przemysłowej. Studium przypadku Terravita sp. z o.o. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 297–310). Konin: Wyd. PWSZ w Koninie.
13.Nowak, D. (2010). Bariery rozwoju powiązań kooperacyjnych w ocenie polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 34, 289–302.
14.Nowak, D. (2011). Wartość przedsiębiorstwa w procesie kooperacji w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 37, 871–882.
15.Nowak, D. (2016). Kilka refleksji nad pojęciem kluczowych kompetencji. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (2), 9–25.
16.Nowak, D., Sobolewski, H. (2016). Architektura kluczowych kompetencji – analiza wybranych modeli. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (2), 26–51.
17.Pfeffer, J., Salancik, G.R. (2003). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. Palo Alto, USA: Stanford University Press.
18.Rangan, U.S., Yoshino, M.Y. (1996). Forging Alliances: A Guide to Top Management. The Columbia Journal of World Business, 31 (3), 6–13.
19.Ulaga, W. (2001). Customer Value in Business Markets: An Agenda for Inquiry. Industrial Marketing Management, 30 (4), 315–319.
20.Webster, F.E. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, 56 (4), 1–17.