Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Uwarunkowania oceny ryzyka innowacji technicznych

Autorzy: Anna Małgorzata Deptuła
Politechnika Opolska

Katarzyna Rudnik
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: innowacje techniczne metody oceny ryzyka ocena wielokryterialna logika rozmyta
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (141-153)
Klasyfikacja JEL: O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienie oceny ryzyka innowacji technicznych z perspektywy jej techniczno-ekonomicznych uwarunkowań. Celem opracowania jest porównanie najczęściej wykorzystywanych metod w kontekście zastosowania ich do oceny ryzyka innowacji technicznych. W przeprowadzonej analizie porównawczej wykorzystano dotychczasowe doświadczenia autorów (bazujące na zrealizowanych ocenach ryzyka innowacji). Dokonana ocena ma charakter punktowy i pozwala określić mocne i słabe strony poszczególnych metod w świetle przyjętych kryteriów. Zaprezentowana analiza w swych założeniach odwołuje się do podstaw projektowania inżynierskiego oraz niezbędnych wymogów rynkowych. W wyniku jej przeprowadzenia żadna z analizowanych metod nie otrzymała maksymalnej oceny. Świadczy to o potrzebie udoskonalania i dostosowywania istniejących metod w kontekście oceny ryzyka innowacji technicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buczkowski, L. (1973). Kryteria oceny projektu na przykładzie okrętów. W: W. Gasparski (red.), Metodologia projektowania inżynierskiego (s. 393–411). Warszawa: PWN.
2.Deptuła, A.M. (2015). Ocena ryzyka innowacji technicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozprawa doktorska, AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie.
3.Deptuła, A.M., Knosala, R. (2015a). Modelowanie oceny ryzyka innowacji technicznych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2.
4.Deptuła, A.M., Knosala, R. (2015b). Risk Assessment of the Innovative Projects Implementation. Management and Production Engineering Review, 6 (4), 15–25. DOI: 10.1515/mper-2015-0032.
5.Deptuła, A.M., Rudnik, K. (2017). Ekspercka ocena ryzyka innowacji z wykorzystaniem rozmytego systemu wnioskującego. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
6.Gackowski, Z. (1973). Zadania projektowe warunkiem koniecznym efektywnego projektowania. W: W. Gasparski (red.), Metodologia projektowania inżynierskiego (s. 181–193). Warszawa: PWN.
7.Janasz, W., Janasz, K., Prozorowicz, M., Świadek, A., Wiśniewska, J. (2002). Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
8.Knosala, R., Deptuła, A.M. (w druku). Ocena ryzyka wdrażania innowacji. Warszawa: PWE.
9.Koch, P. (1977). O informacjach niezbędnych w projektowaniu. W: W. Gasparski (red.), Problemy metodologii projektowania (s. 149–157). Warszawa: PWN.
10.Landwójtowicz, A., Knosala, R. (2011). Analiza czynników ryzyka w przedsięwzięciu innowacyjnym na wybranym przykładzie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 88, 185–194.
11.Landwójtowicz, A., Knosala, R. (2013). Wykorzystanie sieci bayesowskich w szacowaniu ryzyka innowacyjnego. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 1, 28–34.
12.Landwójtowicz, A., Knosala R. (2014). Zastosowanie metody FMEA w ocenie ryzyka wdrożenia innowacji. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 103–111). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
13.Landwójtowicz, A., Knosala R. (2016). Kryteria oceny ryzyka innowacji technicznych na podstawie wybranych rozwiązań innowacyjnych. W: M. Wirkus (red.), Zarządzanie procesami i projektami – wybrane zagadnienia (s. 145–158). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
14.Landwójtowicz, A., Rudnik, K. (2014). Neuro-Fuzzy Based Approach to the Assessment of Innovative Project. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 112–121). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
15.Lenkiewicz, W. (1977). Pewne aspekty projektowania intuicyjnego. W: W. Gasparski (red.), Problemy metodologii projektowania (s. 115–121). Warszawa: PWN.
16.Nahotko, S. (1996). Efektywność i ryzyko w procesach innowacyjnych. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o.
17.Pawłowski, J. (2004). Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Łódź: Wyd. UŁ.
18.Rudnik, K., Deptuła, A.M. (2015). System with Probabilistic Fuzzy Knowledge Base and Parametric Inference Operators in Risk Assessment of Innovative Project. Expert Systems with Applications, 42 (17–18), 6365–6379.
19.Sosnowski, A. (1977). Kryteria oceny w projektowaniu. W: W. Gasparski (red.), Problemy metodologii projektowania (s. 95–101). Warszawa: PWN.
20.Zieleniewski, J. (1973). Niektóre właściwości i rodzaje projektowania. W: W. Gasparski (red.), Metodologia projektowania inżynierskiego (s. 81–100). Warszawa: PWN.