Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Categories of knowledge in innovative organisation processes
(Kategorie wiedzy w procesach innowacyjnych organizacji)

Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (9-23)
Klasyfikacja JEL: O30 O31
Słowa kluczowe: kategorie wiedzy kapitał innowacyjny wyniki innowacyjne
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Władysław Janasz
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Janasz
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

O wynikach ekonomicznych przedsiębiorstw decyduje dostęp do wiedzy, która stanowi podstawowe źródło innowacji i postępu technicznego. W płaszczyźnie mikroekonomicznej wiodącym myśleniem wyjaśniającym powstawanie innowacji w organizacji jest funkcja produkcji wiedzy. Wiedzę postrzega się jako formę kapitału innowacyjnego transformowaną na wyniki innowacyjne. Głównym celem artykułu jest przedstawienie problematyki wiedzy w procesie innowacyjnym organizacji oraz determinant ją kształtujących. Opracowanie powstało na podstawie analizy literatury krajowej i zagranicznej, a także badań własnych, z wykorzystaniem wnioskowania dedukcyjnego-indukcyjnego. Proces tworzenia nowej wiedzy w organizacjach odbywa się w wyniku świadomych interakcji między stroną społeczną i techniczną. Oryginalność nowo wytwarzanej wiedzy decyduje o możliwościach tworzenia innowacji a o sukcesach – powstawanie specyficznych więzi między poszczególnymi organizacjami (administracją, regionami i przedsiębiorstwami).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Completive Advantage, Journal of Management, 17 (1), 99–120.
2.Bednarczyk, M. (2011). Zarządzanie wiedzą w organizacjach regionu lubuskiego. Szczecin: maszynopis.
3.Blackler, F. (1995). Knowledge, Knowledge Work Organization: An Overview and Interpretation. Organization Studies, 16, 1021–1046. DOI:10.1177/017084069501600605.
4.Błaszczuk, A., Brdulak, J., Guzik, M., Pawluczuk, H. (2003). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
5.Choong, K.K. (2008). Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models. Journal of Intellectual Capital, 4 (9), 609–638.
6.Crepon, B., Duget, E., Mairesse, J. (1998). Research, Innovation and Productivity: An Econometric Analysis at the Firm Level. Economics of Innovations and New Technology, 7 (3), 115–156.
7.Dahlman, C.J., Andersson, T. (eds.). (2000). Korea and the Knowledge – Based-Economy. Information Society London: OECD, World Institute.
8.Den Hertog, J.F., Huizenga, E. (2000). The Knowledge Enterprise. London: Imperial College Press.
9.Domański, S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Giegiel, A., Wildowicz, A. (2007). Human Capital and International Competitiveness of OECD Countries. In: D. Kopycińska (ed.), Quality of Labor Resources. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Grant, R.M. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal, 17, 109–122.
13.Griliches, Z. (1979). Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth. Bell Journal Economics, 1 (10), 92–116.
14.Griliches, Z. (1998). R&D and Productivity: The Econometric Evidence. Chicago: University of Chicago Press.
15.Grudzewski, W.M., Hejduk I.K. (2008). Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji. Warszawa: Difin.
16.Gupta, J.H.D., Sharma, S.K., Hsu, J. (2004). An Overview of Knowledge Management. In: J.H.D. Gupta, S.H. Sharma (eds.). London: Creating Knowledge Based Organization, Idea Group.
17.Handy, Ch. (1996). Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa: ABC.
18.Janasz, W. (2011). Innowacje w strategii gospodarczej Unii Europejskiej. In: W. Janasz (ed.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji (pp. 17–40). Warszawa: Difin.
19.Janasz, W. (2012). Kreatywność i innowacyjność w organizacji. In: J. Wiśniewska, K. Janasz (eds.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (pp. 41–70). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
20.Janasz, W. (2013). Wiedza w procesie innowacyjnym organizacji. In: J. Wiśniewska, K. Janasz (eds.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami (pp. 35–53). Warszawa: CeDeWu.pl.
21.Kijek, T. (2016). Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Akumulacja i wykorzystanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
22.Krupińska, G., Stoińska, K. (1996). Inwestowanie w pracownika. Warszawa: Poltext.
23.Krupski, R. (2012). Wiedza i postawy pracownicze w badaniach empirycznych w konwencji zasobowej zarządzania strategicznego. In: B. Mikuła (ed.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
24.Łobejko, S. (2008). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym. In: A. Żołnierski (ed.), Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development.
25.Love, P. (1999). Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
26.Malara, Z. (2009). Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Works and Materials of the Faculty of Management of the University of Gdańsk, 2 (3).
27.Marciniak, S. (2002). Kapitał ludzki w Polsce. In: L. Białoń, C. Pietras, T. Obrębski, S. Marciniak (eds.), Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski. Warszawa: Politechnika Warszawska.
28.Mikuła, B. (2001). Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa.
29.Mikuła, B. (2005). Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą. In: K. Perechuda (ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
30.Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
31.Morawski, M. (2006). Wiedza jako przedmiot zarządzania w przedsiębiorstwie. In: G. Kobyłko, M. Morawski (eds.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Warszawa: Difin.
32.Nelson, R.R., Winter, S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Harvard University Press.
33.Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
34.Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
35.Obrębski, T. (2002). Kapitał ludzki w Polsce. In: L. Białoń, C. Pietras, T. Obrębski, S. Marciniak (eds.), Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski. Warszawa: Politechnika Warszawska.
36.Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98, 71–102.
37.Schultz, T.W. (1976). Investment In Human Capital. New York: The Free Press.
38.Surówka-Marszałek, D. (2012). Rola wiedzy w kreowaniu innowacji. In: B. Mikuła (ed.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Kraków: Cracow University of Economics.
39.Urbanek, G. (2008). Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
40.Wosiek, M. (2012). Regionalne zróżnicowanie kapitału intelektualnego. In: M. Woźniak (ed.), Gospodarka Polska 1990–2011. Vol. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
41.Zastempowski, M. (2010). Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.