Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Analiza komparatywna

Autorzy: Katarzyna Szalonka
Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Agnieszka Sadowa
Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Słowa kluczowe: reklama internet decyzje zakupowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (349-363)
Klasyfikacja JEL: D12 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja różnic i podobieństw wpływu reklamy na decyzje zakupowe e‑konsumenta w przestrzeni międzynarodowej. W pracy sformułowano następującą hipotezę badawczą – przepływ informacji w sieci internetowej wpływa na zbliżone reakcje, postawy nabywców wobec reklam oraz decyzje zakupowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zastosowano metodykę badań opartą na analizie źródeł literaturowych celem zdefiniowania podstawowych pojęć oraz przeprowadzono badania pierwotne z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankietowego online na próbie 487 respondentów w Polsce oraz 173 w Wielkiej Brytanii. Dokonano analizy komparatywnej. Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci zarówno w Polsce, jak i w UK korzystają z internetu przynajmniej kilka razy w tygodniu, celem śledzenia portali społecznościowych, sprawdzania poczty elektronicznej oraz poszukiwania różnego rodzaju informacji. 49% Polaków i aż 62% Brytyjczyków uważa, że reklamy w internecie potrafią zaciekawić. W reklamy klika tylko 11,4% Polaków, 33,5% Brytyjczyków. Pod wpływem reklamy najczęściej kupujemy w sieci ubrania i obuwie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J., Gębarowski, M., Kandefer, M. (2004). Internet na usługach marketingu. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
2.Armstrong, G., Kotler, Ph. (2012). Marketing – Wprowadzenie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
3.Bajdak, A. (red.) (2003). Internet w marketingu. Warszawa: PWE.
4.Bartosik-Purgat, M. (red.) (2017). Zachowania konsumentów: globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.CBOS (2011). Nudzą, drażnią, dezinformują – Polacy o reklamach. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF.
6.Dudzik-Lewicka, I., Hofman-Kohlmeyer, M., (2015), Postrzeganie i skuteczność poszczególnych form reklamy internetowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 4, 207–225.
7.Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona).
8.Filar, D. (red.) (2012). Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
9.Gregor, B., Kubiak, T. (2014). Ocena działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych w świetle wyników badań ich użytkowników. MINIB – Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 4 (14), 3–27.
10.http://www.businessdictionary.com/definition/online-advertising.html.
11.https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx.
12.Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument: typologia, zachowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
13.Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013). E-konsument w Europie: komparatywna analiza zachowań. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
14.Jędrkowiak, R. (2000). Jak nie sprzedawać w Internecie. Modern Marketing, 2, 21–30.
15.Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik Europejski. Warszawa: PWE.
16.Kustra, A., Sokołowska, B., Toczyski, P., Wilczopolska, M. (2008). Internet pomaga kupować. Pobrane z: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3714.
17.Kuś, G. (2010). E-reklamy a decyzje zakupowe konsumentów. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Współczesne Problemy Zarządzania, 1, 73–90.
18.Nowicki, R. (2009). Podręcznik Reklama. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
19.Rosowska, A. (2012). Wpływ reklamy na decyzje zakupowe kobiet w aspekcie badań własnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 134–154.
20.Schumann, D.W. (red.). (2016). Internet Advertising, Theory and Research. E-book: CTI Reviews.
21.Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
22.Sztucki, T. (1996). Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Warszawa: Placet Agencja Wydawnicza.
23.Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993, nr 7, poz. 34) art. 4 pkt 17.
24.Wiktor, J.W. (2005) Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Witczak, O. (2015). Postawy i opinie konsumentów indywidualnych wobec reklamy w nowych i tradycyjnych mediach. Marketing i Rynek, 8, 830–838.