Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Ryzyko w zarządzaniu instytucją publiczną. Efektywność funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Autorzy: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie podmiot leczniczy efektywność
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: J18 I20 P46
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było wskazanie na istotę zarządzania instytucją publiczną. Zwrócono uwagę na towarzyszące mu ryzyko, które skodyfikowano za pomocą progu rentowności. Stosując metody analizy finansowej, dokonano syntetycznej oceny pozycji finansowej szpitala miejskiego. Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły, że środki, jakimi dysponuje instytucja publiczna, nie zawsze przysparzają właścicielom korzyści finansowych. Jednak celem Szpitala Miejskiego jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług medycznych przy efektywnym wykorzystaniu środków publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej (2004). Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
2.Niczyporuk, J. (2009). Sfera publiczna. W: J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Kolonia Limited.
3.Robbins, S.P., DeCenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Romanowska, M. (2015). Analiza podmiotu leczniczego na przykładzie szpitala spółki z o.o. W: A. Jaki, M. Kowalik (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5.Siemińska, M. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK.
6.Tworek, P. (2014). System zarządzania ryzykiem jako źródło wiedzy o zagrożeniach w organizacjach publicznych w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
7.Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565.
8.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
9.Wojciechowski, I. (1999). Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko. Kraków: Zakamycze.
10.Wytrążek, W. (2011). Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych. Podstawy naukoznawstwa. Tom 2, Lublin: KUL.
11.https://www.experto24.pl/ochrona-zdrowia/zarzadzanie/system-zarzadzania-ryzykiem-w-ochronie-zdrowia.html#.VjI_eytc67N (dostęp: 27.02.2017).
12.https://www2.mzgov.pl