Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Ocena efektywności i ryzyka finansowego biogazowni rolniczej – studium przypadku

Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (215-225)
Klasyfikacja JEL: D80 Q42 Q48
Słowa kluczowe: biogazownia odnawialne źródła energii zarządzanie ryzykiem
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Magdalena Ligus
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Piotr Danielski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Abstrakt

W artykule przedstawiono studium przypadku biogazowni rolniczej. Przeanalizowano wpływ poszczególnych czynników ryzyka na efektywność projektu, na podstawie faktycznych rezultatów pierwszych dwu lat funkcjonowania projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanego ryzyka w zakresie mechanizmów wsparcia OZE. Podjęto także próbę oszacowania efektywności przedsięwzięcia z uwzględnieniem różnych wariantów mechanizmu wsparcia finansowego dla OZE w przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ARE (2011). Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, na zamówienie Ministerstwa Gospodarki. Agencja Rynku Energii. Pobrano z: me.gov.pl.
2.Deloitte, Norton Rose (2013). Die deutsche Energiewende – Chancen und Herausforderungen für Investoren.
3.EIU (2011). Managing the Risk in Renewable Energy. The Economist Intelligence Unit.
4.Fraunhofer ISI (2016). The Impact of Risks in Renewable Energy Investments and the Role of Smart Policies. Final Report WP3. DIACORE.
5.Instytut Jagielloński (2015). Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych „Uwolnić moc polskiej elektroenergetyki”. Warszawa. Pobrano z: chronmyklimat.pl.
6.Oniszk-Popławska, A., Matyka, M. (2012). Raport końcowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim, na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pobrano z: www.efs.2007-2013.gov.pl.
7.PSE (2017). Informacja o dostępności mocy przyłączeniowej do sieci przesyłowej, stan na 28 lutego 2017 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Pobrano z: www.pse.pl.
8.Przesmycka, A., Podstawka, M. (2016). Ekonomiczna efektywność inwestycji w biogazownie rolnicze. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII(6), s. 176–182.
9.URE (2015). Raport Prezesa URE: Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 3 (93). Pobrano z: ure.gov.pl.