Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim

Autorzy: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: EMR wsparcie finansowe dobra publiczne funkcje rolnictwa zrównoważony rozwój
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (55-64)
Klasyfikacja JEL: Q10 Q14 Q18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w Europie (w rolnictwie) pociągają za sobą szereg różnych czynności. Jedne z nich nie wiążą się z wydatkami, jak na przykład zmiana świadomości społeczeństw, inne muszą być związane ze wzrostem kosztów. W pracy przedstawiono działania unijnych rolników na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, sposoby wyceny owoców ich pracy oraz przyczyny i metody wsparcia działań rolników w UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agriculturalmarkets (2017). Pobrano z: http://ec.europa.eu/agriculture/markets_en.
2.Czyżewski, B. (2013). Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. Warszawa: PWE.
3.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2010). Bruksela: COM (2010) 672.
4.Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2011). Europejski Model Rolnictwa – uwarunkowania ewolucji. Roczniki Naukowe Rolnictwa. Seria G, 98 (3), 9–20.
5.Kronenberg, T. (2010). Związki gospodarki, społeczeństwa i środowiska. W: J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (s. 8–43). Kraków: Fundacja Sendzimira.
6.Małażewska, S. (2015). Środowiskowe dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ekonomia i Środowisko, 1 (52), 132–147.
7.Małecki, A. (2016). Wydatki na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w budżecie Unii Europejskiej a cele Wspólnej Polityki Rolnej. Prace Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
8.Materiały informacyjne dotyczące płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenianie) (2016). Warszawa: Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW.
9.Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (2009). Bruksela: COM (2009) 591.
10.PROW 2014–2020 (2016). Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020.
11.Żmija, D. (2014). Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Studia Ekonomiczne, 166, 149–158.