Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Maciej Woźniak
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Robert Lisowski
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: polityka monetarna kredyt bankowy stopy procentowe przedsiębiorstwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (163-177)
Klasyfikacja JEL: E58 G28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę analizy zależności stóp procentowych NBP a wartością kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w latach 2003–2016 w Polsce. W tym celu dokonano analizy dostępnej literatury przedmiotu oraz przedstawiono teorie dominujące obecnie w zakresie polityki gospodarczej. Następnie, w oparciu o instrumenty analizy statystycznej, zbadano związek między zmianami podstawowych stóp procentowych a wartością kredytu bankowego zaciągniętego przez przedsiębiorstwa. Najważniejsze wnioski zaprezentowano w podsumowaniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bhalla, A., Kaur, M. (2013). SME Access to Finance: An Analysis of Attitude and Decision-making Criteria of Commercial Banks. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 8, 69–76.
2.Białek-Jaworska, A., Nehrebecka, N. (2014). Rola kredytu bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995–2011. Nauki o Finansach, 20, 60–101.
3.Borowiec, J. (2006). Polityka pieniężna. W: B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza (s. 359–379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Duda, J. (2013). The Role of Bank Credit in Investment Financing of the Small and Mediumsized Enterprise Sector in Poland. Managerial Economics, 13, 7–20.
5.Jaźwiński, I. (2009). Podstawy polityki budżetowej i pieniężnej. W: R. Czaplewski (red.), Polityka gospodarcza, (s. 76–128). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
6.Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2006). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
7.Kapuściński, M., Kocięcki, A., Kowalczyk, H., Łyziak, T., Przystupa, J., Stanisławska, E., Sznajderska, A., Wróbel, E. (2015). Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2015 roku? Wersja wstępna, grudzień. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny.
8.Kapuściński, M., Łyziak, T., Przystupa, J., Stanisławska, E., Sznajderska, A., Wróbel, E. (2014). Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2013 roku? Materiały i Studia NBP, 306.
9.Krugman, P., Wells, R. (2012). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Ministerstwo Rozwoju (2016a). Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa.
12.Ministerstwo Rozwoju (2016b). Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2016 roku. Warszawa.
13.Romer, C.D., Romer, D.H. (1994). Monetary Policy Matters. Journal of Monetary Economics, 34 (1), 75–88.
14.Skowronek-Mielczarek, A. (2002). Źródła zewnętrznego fi nansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH.
15.Statystyka i sprawozdawczość. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków. Pobrane z: www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html.
16.Statystyka i sprawozdawczość. Nowa statystyka stóp procentowych. Pobrane z: www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie_n.html.
17.Stiglitz, J.E., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The American Econonomic Review, 71, 393–410.
18.System finansowy. Sytuacja na rynku kredytowym. Pobrane z: www.nbp.pl/systemfi nansowy/kredytowy.html.
19.Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
20.Woźniak, M. (2012). System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwa AGH.
21.Woźniak, M. (2016). Access of Enterprises to Bank Credit in Poland before and after Economic Crises. W: J. Kaczmarek, K. Żmija (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises: Problems – Concepts – Activities (s. 117–124). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.