Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu

Autorzy: Marian Noga
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: neuroekonomia neuromakroekonomia paradygmat ekonomii głównego nurtu
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (101-112)
Klasyfikacja JEL: A10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dowiedziono, że paradygmat ekonomii głównego nurtu nie pozwala współcześnie dobrze opisać rzeczywistości gospodarczej oraz nie jest w stanie formułować predykcyjnych wniosków z prowadzonych badań teoretyczno-empirycznych. Dlatego też musi on być zmodyfi kowany, a nie zamieniony przez inny paradygmat, bo takie próby już były realizowane i zakończyły się fi askiem. Autor dowodzi , że modyfi kacja tego paradygmatu powinna polegać na uwzględnieniu w nim rezultatów badań ekonomii instytucjonalnej, ewolucyjnej, eksperymentalnej, ekonomii ekologicznej i ekonomii kultury oraz najnowszej dziedziny nauk ekonomicznych, czyli neuroekonomii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Camerer, C., Loewenstein, G., Prelec, D. (2005). Neuroeconomics? How Neuroscience Can Inform Economics. Journal of Economic Literature, XLIII.
2.Gollwitzer, P.M., Kontaro, F., Oettingen, G. (2004). Planning and Implementation of Goals. W: R.F. Baumeister, K.D. Vohs (red.), Handbook of Self-Regulation: Research, Theory and Applications. New York: Guilford Press.
3.Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
4.Kahneman, D., Frederick, S. (2002). Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment. W: T. Gilovich, D. Griffi n, D. Kahneman (red.), Heuristic of Intuitive Judgment: Extentions and Applications. New York: Cambridge University Press.
5.Kirkpatrick, L.A., Epstein, E. (1992). Cognitive-Experiential Self-Theory and Subjective Probability; Further Evidence for Two Conceptual Systems. Journal of Personality an Social Psychology, 63 (4).
6.Lieberman, M.D., Gaunt, R., Gilbert, D.T., Trope, Y. (2002). Refl ection and Refl exion: A Social Cognitive Neuroscience Approach to Attributional Interference. W: M.P. Zanna (red.), Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press.
7.Schneider, W., Shiffrin, R.M. (1977). Controlled and Automatic Human Information Processing: I. Detection, Search and Attention. Psychological Review, 84 (1).
8.Stanovich, K.E., West, R.F.(2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? Behavioral and Brain Sciences, 23.
9.Supernat, J. (20016). Grupowe podejmowanie decyzji. Pobrane z: supernat.pl/wykłady/plk/i_33_2_Grupowe_podejmowanie_decyzji_doc (10.08.2016).