Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa w latach 2010–2015 na przykładzie powiatu koszalińskiego

Autorzy: Leszek Dawid
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste koszalińskie starostwo powiatowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (215-228)
Klasyfikacja JEL: H27 K11 P14 R52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, które umożliwia korzystanie z gruntów państwowych i samorządowych. Forma ta stanowi prawo pośrednie międzyprawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. W artykule zbadano nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa na obszarze powiatu koszalińskiego w latach 2010-2015. Na terenie objętym badaniami w analizowanym okresie w użytkowanie wieczyste oddanych było od 473 (2010 r.) do 414 (2015 r.) nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Znajdowały się one na obszarze 11 gmin. Celem opracowania jest analiza danych dotycząca liczby, powierzchni, wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste różnym podmiotom oraz opłat za użytkowanie wieczyste. Badania przeprowadzono na podstawie danych ilościowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS (2015). Obrót nieruchomościami w 2014 r. Warszawa.
2.Kokot, S. (2006). Statystyczna analiza wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w budżetach gmin województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 17, 297–306.
3.Kokot, S. (2009). Ekonomiczne aspekty użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin. Studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
4.Kucharska-Stasiak, E., Ledzion-Trojanowska, Z., Szopiński, J., Żelazowski, K. (2006). Znaczenie użytkowania wieczystego w gospodarowaniu zasobem Gminy Łódź. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości.
5.Kwartnik-Pruc, A., Trembecka, A. (2015). Wybrane problemy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na przykładzie Miasta Krakowa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (1), 317–329.
6.Mach, Ł. (2014). Czynniki kształtujące wartość nieruchomości mieszkaniowych w kontekście uwarunkowań makro-, mikro- oraz ultraotoczenia. Econometrics, 4 (46), 52–61.
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. t.j. Dz.U. 2007, poz. 2109, z późn. zm.
8.Ustawa z 14.07.1961 o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Dz.U. nr 32, poz. 159.
9.Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. t.j. Dz.U. 2014, poz. 121.
10.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. t.j. Dz.U. 2014, poz. 518.
11.Ustawa z 29.07.2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. t.j. Dz.U. 2012, poz. 83.
12.Źróbek, R., Kuryj, J., Kuryj-Wysocka, O., (2015). Aktualizacja opłaty rocznej a obciążenia finansowe użytkowników wieczystych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (1).