Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
KONSUMPCJA HEDONISTYCZNA A KONSUMPCJA ETYCZNA. CZY POTRZEBNA JEST SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA?

Autorzy: Felicjan Bylok
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: konsumpcja hedonizm konsumpcja etyczna społecznie odpowiedzialna konsumpcja
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (39-56)
Klasyfikacja JEL: E21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedmiotem refleksji uczyniono relacje między konsumpcją hedonistyczną i konsumpcją etyczną. Autor omawia cechy charakterystyczne konsumpcji hedonistycznej. Wskazuje, że atrakcyjność konsumpcji hedonistycznej opiera się na ujmowaniu szczęścia i przyjemności jako ostatecznych celów konsumpcji, do których należy dążyć. Przedmiotami, które służą osiąganiu tych celów, są dobra konsumpcyjne posiadające ładunek przyjemności i potencjał zapewnienia szczęścia. W artykule wskazano na upowszechnianie się postaw hedonistycznych wśród konsumentów. Następnie autor skupia się na przedstawieniu głównych założeń konsumpcji etycznej. Analizuje jej formy i czynniki determinujące jej występowanie. Podejmuje refleksję nad pojawieniem nowego typu konsumenta – konsumenta społecznie odpowiedzialnego. Omawia jego cechy charakterystyczne oraz przedstawia postulaty dotyczące moralności społecznie odpowiedzialnego konsumenta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adomaviciute, K. (2013). Relationship Between Utilitarian and Hedonic Consumer Behavior and Socially Responsible Consumption. Economics and Management, 18 (4), 754–760.
2.Alba, J.W., Williams, E.F. (2012). Pleasure Principles: A Review of Research on Hedonic Consumption. Journal of Consumer Psychology. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcps.2012.07.003 (15.01.2016).
3.Arnold, M.J., Reynolds, K.E. (2003). Hedonic Shopping Motivations. Journal of Retailing, 79, 77–95.
4.Barber, R.B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
5.Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
6.Bylok F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne. Studium socjologiczne. Katowice: Śląsk.
7.Campbell, C. (1987). The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. London: Basil Blackwell Publisher.
8.Carrigan, M., Attalla, A. (2001). The Myth of The Ethical Consumer – Do Ethics Matter in Purchase Behaviour? Journal of Consumer Marketing, 18 (7), 560–578.
9.Cortina, A. (2006). Ein Ethik des Konsum. Die Bürgerschaft des Verbrauchers in einer globalen Welt. W: P. Koslowski, B.P. Priddat (red.), Ethik des Konsum (s. 31–103). München: Wilhelm Fink Verlag.
10.Crane, A., Matten, D. (2007). Business Ethics. Oxford: Oxford University Press.
11.Creyer, E.H., Ross, W.T. (1997). The Influence of Firm Behavior on Purchase Intention: Do Consumers Really Care About Business Ethics? Journal of Consumer Marketing, 14 (6), 421–433.
12.De Pelsmacker, P., Driesen, E., Rayp, G. (2005). Do Consumers Care about Ethics? Willingness to Pay for Fair Trade Coffee. Journal of Consumer Affairs, 39 (2), 363–385. 10.1111/j.1745-6606.2005.00019.x.
13.Dedeoglu, A.O., Kazancoglu, I. (2012). Consumer Guilt: A Model of Its Antecedents and Consequences. Ege Academic Review, 12 (1), 9–22. Pobrane z: http://www.onlinedergi.com/makaledosyalari/51/pdf2012_1_2.pdf (15.01.2016).
14.Devinney, T.M., Auge, P., Eckhardt, G. (2006). The Other CSR: Consumer Social Responsibility. Stanford: Social Innovation Review Fall. Pobrane z: http://www.ethicsworld.org/corporatesocialresponsibility/PDF%20links/theothercsrssir.pdf (20.11.2015).
15.Doane, D. (2001). Taking Flight: The Rapid Growth of Ethical Consumerism. London: New Economics Foundation.
16.Faber, R.J., O’Guinn, Th.C. (1987). Compulsive Consumption. Advances in Consumer Research, 14. Pobrane z: www. Acrwebsite.org/rearch/view – proceedings.aspx?Id=6670 (16.01.2016).
17.Falkowski, A., Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.
18.Gąsiorowska, A. (2013). Różnice indywidualne w skłonności do kupowania impulsywnego. Konstrukcja i walidacja skali pomiarowej. Psychologia Ekonomiczna, 4, 6–21.
19.Holbrook, M.B., Hirschaman, E.C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption; Consumer Fantasies, Feelings, and Fan, Consumer Fantasies, Feelings, and Fan. Journal of Consumer Research, 9 (2), 132–140. Pobrane z: http://www.jstor.org (16.01.2016).
20.Krier, J.-M. (2007). Fair Trade 2007: New Facts and Figures From An Ongoing Success Story A Report on Fair Trade in 33 Consumer Countries, DAWS – Dutch Association of Worldshops, Netherlands. Pobrane z: http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/FT-E-2007.pdf (15.01.2016).
21.Littrell, M.A., Dickson, M.A. (1999). Social Responsibility in the Global Market. Fair Trade of Cultural Products. Thousand Oaks, London: Sage Publications.
22.Mącik, D. (2015). Retail therapy? Style podejmowania decyzji zakupowych Polaków w kraju i na emigracji oraz ich korelaty. Logistyka, 2, 976–983.
23.Makarem, S.C., Jae, H. (2015). Consumer Boycott Behavior: An Exploratory Analysis of Twitter Feeds. Journal of Consumer Affairs. 10.1111/joca.12080.
24.Mariański, J. (2008). Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności. Tarnów: Biblios.
25.Mróz, B. (2008). Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie rozwojowe polskiej gospodarki. W: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce (s. 21–30). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
26.Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
27.Norton, M.I., Mochon, D., Ariely, D. (2012). The IKEA Effect: When Labor Leads To Love. Journal of Consumer Psychology, 22, 453–460.
28.Shaw, D., Clarke, I. (1999). Belief Formation in Ethical Consumer Groups: An Exploratory Study. Marketing Intelligence & Planning, 17 (2/3), 109–119.
29.Solomon, M.R. (1996). Consumer Behavior Buying, Having, and Being (3rd e d.). Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall.
30.Stihler, A. (1998). Die Entstehung des modernen Konsum. Berlin: Verlag Duncker und Humbold.
31.Stihler, A. (2000). Ausgewählte Konzepte der Sozialpsychologie. W: D. Rosenkranz (red.), Konsum: soziologische, ökonomische und politische Perspektiven (s. 170–183). Opladen: Leske + Budrich.
32.Szmigin, I., Carrigan, M. (2006). Exploring the Dimensions of Ethical Consumption. European Advances in Consumer Research, 7, 608–613. Pobrane z: http://www.acrwebsite.org/volumes/eacr/vol7/europeanvolume7_25.pdf (25.11.2015).
33.Tallontire, A., Rentsendorj, E., Blowfield. M. (2001). Ethical Consumers and Ethical TRADE: A Review of Current Literature. Policy Series 12, Natural Resources Institute, University of Greenwich, The University of Greenwich. Pobrane z: http://www.nri.org/projects/publications/policyseries/PolicySeriesNo12.pdf (16.01.2016).
34.Teller, C., Reutterer, T., Schnedlitz, P. (2008). Hedonic and Utilitarian Shopper Types in Evolved and Created Retail Agglomerations. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18 (3), 283–309.
35.Urry, J. (2008). Sieci społeczne, podróże i rozmowy. W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności (s. 259–285). Kraków: Znak.
36.Wątroba, W. (2008). Homo postmillenius. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
37.Weinberg, P. (1986). Erlebnisorienterte Einkaufsstattengestaltung im Einzelhandel. Marketing: Zeitschriftfür Forschung und Praxis, 8, 2, 97–102.