Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEZ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W EKOSYSTEMIE INTERESARIUSZY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘPBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH

Autorzy: Izabela Sztangret
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój zarządzanie wiedzą model holistyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (305-316)
Klasyfikacja JEL: L14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Utożsamiając zrównoważony rozwój z ekorozwojem i zasadami koncepcji dobra społecznego w długiej perspektywie czasowej (strategicznej), ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznej i środowiskowej efektywności przedsięwzięć, na uwagę zasługuje sposób realizacji tych zasad przez przedsiębiorstwa sektora usług komunalnych. Problem ten zyskuje szczególne znaczenie w dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, ponieważ umiejętne zarządzanie dyfuzją wiedzy w podsferach relacji z interesariuszami sprzyja budowie platformy wspólnot kreatorów ekowartości i wartości komercyjnych. Celem artykułu jest identyfikacja sposobów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju przez zarządzanie wiedzą w ekosystemie relacji przykładowego przedsiębiorstwa, lidera regionalnego w sektorze usług odbioru i zagospodarowania odpadów i jego interesariuszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.De Alvarenga Neto R.C.D. (2008). Gestão do conhecimento em organizações: proposta de mapeamento conceitual integrativo [Knowledge management in organizations: an integrative conceptual mapping proposition]. São Paulo: Editora Saraiva (Saraiva Publishers).
2.Choo, C.W. (1998). The Knowing Organization: How Organizations Use Information for Construct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions. New York: Oxford Press.
3.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.
4.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.
5.KOM (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego w łączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3.03.2010.
6.Gerwin, M. (2008). Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski: lokalne inicjatywy rozwojowe. Pobrane z: http://www.sopockainicjatywa.org/earth/pdf/LIR-new.pdf.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrane z: http://trybunal.gov.pl/?id=106#_Rozdzial01.
8.Kozłowski, S. (2005). Przyszłość ekorozwoju. Lublin: KUL.
9.Kronenberg, J., Bergier, T. (red.). (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
10.Nonaka, I., Konno, N. (1998). The concept of „ba’: building a foundation for knowledge creation, California Management Review, 40, 3.
11.Perry, Ch. (2001). Case Research In Marketing. The Marketing Review, 1.
12.Stappen, R. (2006). Raport Brundtland. New York.
13.Uchwała nr V/6/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r.
14.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
15.Von Krogh, G., Ichijo, K., Nonaka, I.O. (2000). Enabling knowledge creation: how to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation, Oxford–New York: Oxford University Press.
16.Żabińska, T., Żabiński, L. (red.). (2007). Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
17.Żabiński, L. (red.). (2012). Marketing produktów systemowych. Warszawa: PWE.