Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE PRZASNYSZA

Autorzy: Waldemer Kozłowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: analiza zrównoważony rozwój wskaźniki
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (149-160)
Klasyfikacja JEL: Q56 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój zrównoważony to koncepcja strategiczna realizowana na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Prawidłowo zaplanowany i realizowany umożliwia jednostce samorządowej rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego wymaga od decydentów określenia wskaźników służących ocenie efektów podjętych działań. Celem artykułu jest ocena zrównoważonego rozwoju na przykładzie Przasnysza przez pryzmat wybranych wskaźników. Z jednej strony zdefiniowane wskaźniki umożliwiają ocenę podjętych przez decydentów działań, z drugiej – są nośnikami koncepcji rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Białystok: Ekonomia i Środowisko.
2.Brundtland, G.H. (1987). Nasza wspólna przyszłość. Raport ONZ. Bruksela.
3.Daly, H.E. (1991). Steady – State Economics. Washington: Willey.
4.Gerwin, M. (2008). Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski. Lokalne inicjatywy rozwojowe. Sopot: Earth Conservation.
5.Hausner, J. (2001). Czy gospodarka jest systemem. W: J. Hausner (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego (s. 101–118). Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
6.Klamut, M. (1994). Innowacje a rozwój lokalny. Warszawa: Wyd. Samorządowe FRDL.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 roku. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
8.Kozłowski, W. (2014). Ocena inwestycji infrastrukturalnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W: A. Kopiński, A. Bem (red.), Zarządzanie finansami firm (s. 113–123). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
9.Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 13–28). Warszawa: PWN.
10.Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
11.Pearce, D., Barbier, E., Markandyia, A. (1990). Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World. London: Earthscan.
12.Piontek, B. (2002). Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości. Bytom: Wyd. WSEiA w Bytomiu.
13.Urbaniak, M. (2007). Zastosowanie norm i kierunki doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem i BHP. Automatyka, 10, 5–15.
14.Strategia rozwoju miasta Przasnysza na lata 2007–2015 (2006). UM Przasnysz.
15.Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej. Bruksela, 15.5.2001.