Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW ŚWIATA

Autorzy: Magdalena Knapińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katarzyna Woźniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: ekonomia makroekonomia kapitał ludzki
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (135-148)
Klasyfikacja JEL: O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem głównym opracowania jest przedstawienie znaczenia kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów świata. Celami szczegółowymi artykułu są: charakterystyka wybranych metod pomiaru kapitału ludzkiego na poziomie mikroekonomicznym i makroekonomicznym oraz pomiar i ocena kapitału ludzkiego w wybranych krajach świata. Uwaga została skoncentrowana w pierwszej kolejności na aspektach teoretycznych definiowania modeli wzrostu gospodarczego, w których kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie. Zaprezentowano znaczenie kapitału ludzkiego w konstruowaniu mierników rozwoju i dobrobytu ekonomicznego, którymi posługują się zarówno teoretycy, jak i praktycy polityki gospodarczej. Istotny fragment opracowania został poświęcony idei wartościowania kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, co dodatkowo podkreśla mikroekonomiczny walor rozumienia kapitału ludzkiego. Wreszcie końcową część artykułu stanowi analiza wybranych ilościowych mierników opisujących kapitał ludzki w wybranych gospodarkach narodowych na świecie. Okres badawczy obejmuje lata 1990–2013, a kraje uwzględnione w analizie to: Niemcy, Stany Zjednoczone, Polska, Czechy, Chiny, Japonia, Syria i Kongo. Wybór państw podyktowany był zamiarem ukazania różnic w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów wynikających z wielu odmiennych przesłanek o charakterze ekonomicznym, politycznym, społecznym oraz związanym z bezpieczeństwem narodowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cichy, K. (2008). Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
2.Denek, K. (2012). Zarządzanie strategiczne a jakość oświaty. W: L. Pawelski (red.), Kapitał ludzki w edukacji (s. 15–33). Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.
3.Dobija, D. (red.). (2003). Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Warszawa: Polska Fundacja Rozwoju Kadr – Zarząd.
4.Domański, R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: PWN.
5.http://databank.worldbank.org (15.12.2015).
6.http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm (16.01.2016).
7.Jabłoński, Ł. (2011). Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego. Gospodarka Narodowa, 1–2, 8 –103.
8.Jabłoński, Ł. (2012). Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza. Warszawa: C.H. Beck
9.Kawa, P. (2007). Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu. W: D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce (s. 7–17). Szczecin: Print Group.
10.Kubiczek, A. (2014). Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38, 40–56.
11.Roszkowska, S. (2013). Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce. Łódź: Wyd. UŁ.
12.Tokarski, T. (2001). Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali. Łódź: Katedra Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Wyrzykowska, B. (2008). Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji. EIOGZ, 66, 159–170.