Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT OF LOCAL GOVERNMENT UNITS – CONCEPT AND REASONS
(Zintegrowane wsparcie logistyczne jednostek samorządu terytorialnego – koncepcja i jej przesłanki)

Autorzy: Izabela Dembińska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Łukasz Marzantowicz
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego zintegrowane wsparcie logistyczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (93-101)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wsparcie logistyczne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce stanowi temat, który w zakresie rozważań o logistyce zajmuje coraz ważniejsze miejsce. Z jednej strony poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy logistyka w JST rozpatrywana powinna być jako element skutecznego zarządzania, a z drugiej strony czy działania logistyczne należy jednak rozpatrywać w kategoriach wsparcia. Za podstawowy problem przyjęto różnice w spójności i zakresie działań logistycznych (i wsparcia logistycznego) na różnych szczeblach JST. Rozważania oparto na teoretycznych przesłankach możliwości wykorzystania procesów i działań logistycznych w funkcjonowaniu JST. Artykuł ma charakter teoriopoznawczy. Na kanwie paradygmatu logistyki dokonano próby zdefiniowania zintegrowanego wsparcia logistycznego JST. Wykorzystując metodę analizy wtórnej dokumentów źródłowych oraz technikę dedukcji, przyjęto możliwość zaproponowania koncepcji pionowej integracji działań wsparcia logistycznego w JST. W tym celu scharakteryzowano zakres wsparcia logistycznego dla JST z uwzględnieniem szczebli: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Zidentyfikowano i omówiono przesłanki koncepcji zintegrowanego wsparcia logistycznego JST, realizując w ten sposób cel artykułu dążący do identyfikacji możliwości integracji działań wsparcia logistycznego jako przyczynku do rozwoju gospodarczego i społecznego regionów Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Okulewicz, J. (2004). Kryteria analizy systemów transportowych. Warszawa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa –
2.Transport XXI wieku.
3.Oliver, R.K., Webber, M.D. (1982). Supply-chain management: logistics catches up with strategy. Outlook, Booz Allen
4.& Hamilton Inc. In: M. Christopher (red.), Logistics. The strategic issues (pp. 479–488). Chapman & Hall.
5.Penc, J. (1996). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Warszawa: Placet.
6.Pfohl, H.Ch. (2001). Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Biblioteka Logistyka.
7.Senge, P. (2000). Piąta dyscyplina. Warszawa: ABC.
8.Ustawa o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2015, poz. 1145.
9.Ustawa o samorządzie województwa. Dz.U. 2015, poz. 1392.
10.Ustawa o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446.