Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych

Autorzy: Krzysztof Wesołowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Daniel Dąbrowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przewóz multimodalny przewóz „na barana” Reguły rotterdamskie konwencja CMR odpowiedzialność przewoźnika umowa przewozu
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (273-283)
Klasyfikacja JEL: K12 L91
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza konstrukcji zastosowanej w Konwencji CMR oraz Regułach rotterdamskich, polegającej na odwołaniu do hipotetycznej umowy przewozu dla określenia właściwego reżimu odpowiedzialności przewoźnika przy przewozie z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu. Autorzy dochodzą do wniosku, że przepisy posługujące się tą konstrukcją stanowią w istocie swoiste normy kolizyjne. Konieczność zastosowania tak oryginalnej konstrukcji wynika z wielości gałęzi transportu oraz unormowań dotyczących um.w przewozu w tych gałęziach, do kt.rych następuje odesłanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Basedow, J. (1997). Übereinkommen internationaler Straßenverkehr. W: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, t. 7. München: Beck.
2.Bombeeck, M., Hamer, P., Verhaegen, B. (1990). La responsabilite du transporteur routier dans le transport par carferries: l’article 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). European Transport Law, 25, 110–171.
3.Clarke, M.A. (2014). International carriage of goods by road: CMR (6th ed.). Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Informa Law from Routledge.
4.Czapski, W. (1990). Responsabilité du transporteur routière lors du transroulage et du ferroutage. European Transport Law, 25, 172–193.
5.Czepelak, M. (2008). Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
6.Dragun-Gertner, M. (2008). Zakres stosowania prawnego reżimu przewozu ładunku morzem według projektu konwencji Uncitral. Prawo Morskie, 24.
7.Eftestøl-Wilhelmsson, E. (2010). The Rotterdam Rules in a European multimodal context. The Journal of International Maritime Law, 16, 274–288.
8.Glass, D.A. (2013). Freight forwarding and multimodal transport contracts (2nd ed). London: Informa.
9.Haak, K.F. (1986). The liability of the carrier under the CMR: (with summaries in French and German). The Hague: Stichting Vervoeradres.
10.Hill, D.J., Messent, A.D. (1984). CMR, contracts for the international carriage of goods by road. London: Lloyd’s of London Press, Legal Pub. & Conferences Division.
11.Hoeks, M. (2010). Multimodal transport law: the law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods. Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Frederick, MD: Kluwer Law International; Sold and distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers.
12.Krężel, P. (2011). Unifikacja europejskiego prawa transportowego a reguły rotterdamskie. Prawo Morskie, 27, 147–154.
13.Kwaśniewski, Z. (1989). Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
14.Loewe, R. (1976). Note explicative sur la Convention au contrat de transport international de marchandises par router. European Transport Law, 503–597.
15.Lojda, J. (2015). The Impact of CMR on Multimodal Transport. Czech Yearbook of International Law, VI, 149–168.
16.Ramberg, J. (1987). Deviation from the Legal Regime of the CMR (art. 2). W: J. Theunis (red.), International Carriage of Goods by Road (CMR). London–New York–Hamburg–Hong Kong.
17.Sturley, M.F., Fujita, T., Ziel, G.J. van der (2010). The Rotterdam Rules: the UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea. London: Thomson Reuters.
18.Theunis, J. (1987). The liability of a carrier by road in roll on, roll off traffic. W: J. Theunis (red.), International Carriage of Goods by Road (CMR). London–New York–Hamburg–Hong Kong.
19.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.
20.Ziegler, A. von, Schelin, J., Zunarelli, S. (red.). (2010). The Rotterdam Rules 2008: commentary to the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea. Alphen aan den Rijn: Frederick, MD: Kluwer Law International ; Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers.