Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (23)
Młodzież z niepełnosprawnością w kształceniu akademickim – możliwości i ograniczenia

Autorzy: Barbara Rdzanek
Słowa kluczowe: student osoba z niepełnosprawnością student niepełnosprawny
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ciągu ostatnich lat postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych zmieniają się w kierunku pozytywnym. Zwiększa się otwartość osób pełnosprawnych na osoby z niepełnosprawnością oraz wzrasta świadomość, że brak odpowiednich udogodnień na poziomie edukacji wyższej skutkuje nie tylko obniżeniem kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, lecz także odebraniem im możliwości wyrównania różnic w obszarze umiejętności społecznych, komunikacyjnych i zawodowych. W przypadku osób niepełnosprawnych studia wyższe może nawet w większym zakresie, niż gdy mówimy o osobach pełnosprawnych, stanowią istotną drogę do samorealizacji, osiągania określonego statusu życiowego, mogą kompensować różnego rodzaju braki i – co najważniejsze – przeciwdziałają społecznej izolacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąbka, J. (2005). Edukacyjny kontekst psychospołecznego funkcjonowania studentów niepełnosprawnych.
2.W: H. Ochonczenko, G. Miłkowska (red.), Osoba niepełnosprawna w społeczności
3.akademickiej (s. 56 – 69). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
4.Cierpiałowska, T. (2009). Studenci z niepełnosprawnością – problemy funkcjonowania edukacyjnego
5.i psychologicznego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
6.Dryżałowska, G. (2003). Integracja edukacyjna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych.
7.Zeszyty Naukowe WSSM w Suwałkach, 8, 54–55.
8.Dunaj, B. (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
9.Dykcik, W. (1997). Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki. W: W. Dykcik
10.(red.), Pedagogika specjalna (s. 47–61). Poznań: Wydawnictwo UAM.
11.Hulek, A. (1980). Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów. Warszawa: Wydawnictwo
12.Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
13.Kaczorowski, B., Baturo, W. (red.), (2004). Nowa encyklopedia powszechna PWN. Warszawa: Wydawnictwo
14.Naukowe PWN.
15.Kantyka, S. (2002). Podmiotowość osób niepełnosprawnych – idea niezależnego życia.
16.W: L. Frąckiewicz (red.), Postawy wobec niepełnosprawności (s. 17–30). Katowice: Wydawnictwo
17.Akademii Ekonomicznej.
18.Kawczyńska-Butrym, Z. (1996). Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo
19.Interart.
20.Łukasiewicz, R., Unold, J. (2000). Monopolizacja dostępu do informacji w procesie globalizacji.
21.W: U.M. Grześkowiak (red.), Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski
22.(s. 47– 60). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.
23.Majewski, T. (1994). W sprawie definicji osoby niepełnosprawnej. Problemy Rehabilitacji Społecznej
24.i Zawodowej, 1, 35–49.
25.Nowicka, A., Bąbka, J. (2010). Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności. Lublin: Wydawnictwo
26.Akademickie Żak.
27.Ochonczenko, H., Czerwińska, M., Garbat, M. (2011). Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej.
28.Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
29.Pilecki, J., Olszewski, S., Parys, K. (2000). Kształcenie osób niepełnosprawnych w szkole wyższej.
30.W: A. Rakowska, J. Baran (red.), Dylematy pedagogiki specjalnej (s. 107–121). Kraków: Wydawnictwo
31.Naukowe Akademii Pedagogicznej.
32.Regulamin (2015). Regulamin Studiów na Uniwersytecie Szczecińskim. Pobrane z: http://www.
33.wzieu.pl/imgs_2/regulaminy_uchwaly/regulamin_2015_16.pdf (29.12.2017).
34.Sokołowska, M. (1985). Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL. Wrocław: Wydawnictwo
35.Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
36.Sowa, J. (2000). Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów: Wydawnictwo Fosze.
37.Szymczak, M. (1981). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
38.Ustawa (1997). Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
39.osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz.776.
40.Ustawa (2005). Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. z 2005 r.,
41.nr 164, poz.1365.
42.Żyra, M. (2015). Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny