Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381     DOI: 10.18276/psw.2017.2-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Uniwersytet – między ideą nauki a neoliberalną ideologią

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (27-36)
Słowa kluczowe: idea uniwersytetu nauka neoliberalizm uniwersytet a komercjalizacja
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jacek Moroz
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Czym dziś jest uniwersytet i czym powinien stać się jutro? Oto pytanie, na które nie jest łatwo odpowie- dzieć. Dyskusje toczone wokół idei uniwersytetu to swego rodzaju konflikt wartości, a szerzej, norma- tywny spór o rzeczywistość, w której mamy żyć. Wydaje się, że to właśnie model Humboldtowski stanowi kwintesencję istoty uniwersytetu, łącząc działalność naukową z misją kształcenia. Z tego powodu ważne jest, by zarówno student, jak i pracownik uniwersytetu pojmował istotę nauki, a także „styl” samej pra- cy naukowej. W niniejszym artykule podejmuję próbę wskazania istnienia zależności między sposobem kształcenia w uniwersytetach a możliwością przetrwania tej instytucji w jej tradycyjnej postaci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejczak, A. (2015). Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4 (38), 117–130.
2.Bloom, A. (2012). Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń. Poznań: Zysk i S-a.
3.Czerepaniak-Walczak, M. (2013). Wprowadzenie. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? (s. 10–26). Warszawa: Impuls.
4.Gumport, P.J. (2000). Academic restructuring: Organizational change and institutional impe- ratives. Higher Education, 39, 67–91.
5.Kwiek, M. (2011). Co to znaczy atrakcyjny uniwersytet? Różne konsekwencje transformacji in- stytucjonalnych dla różnych interesariuszy. W: C. Kościelniak, J. Makowski (red.), Wolność, równość, uniwersytet (s. 73–109). Warszawa: Instytut Obywatelski.
6.Melosik, Z. (2012). Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty [Universi- ty and Commercialization. Reconstruction of the Western Debate]. Kultura – społeczeństwo – edukacja, 1, 21–33.
7.Mitterer, J. (1996). Tamta strona lozo i. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, tłum. M. Łuka- siewicz. Warszawa: O cyna Naukowa.
8.Moroz, J. (2015). Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców? Pedagogika Szkoły Wyższej, 1, 59–69.
9.Moroz, J. (2013). Jaka koncepcja wiedzy jest „potrzebna” pedagogice? Kwartalnik Pedagogiczny, 2 (228), 6–20.
10.Shapin, S. (2000). Rewolucja naukowa, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa: Prószyński i S-ka. Twardowski, K. (1992). O dostojeństwie Uniwersytetu. W: K. Twardowski, Wybór pism psycho-
11.logicznych i pedagogicznych. (s. 461–471). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wissema, J.G. (2005). Technostarterzy – dlaczego i jak. Warszawa: PARP.
12.Zakowicz, I. (2012). Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy zmierzch?
13.Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 62–74.
14.Zybertowicz, A. (1995). Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń: Uni-
15.wersytet Mikołaja Kopernika.