Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2015
Niepowodzenia szkolne w retrospekcji studentów pedagogiki

Autorzy: Anna Karpińska
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: niepowodzenia szkolne konsekwencje opóźnień w nauce osiągnięcia i trudności w studiowaniu
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (117-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents the results of a research project conducted among first year students of pedagogics. It aim was to explore education history of current students, with an attempt of recognition of their possible school failures, as well as an effort to outline the effect of those failures on participants` lives, especially on the decision concerning the choice of their academic path. The presented narration is situated in a trend of the author`s biographical research, aiming at the determination of prospective difficulties and failures faced by students.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarnecki K. M., Źródła trudności i niepowodzeń uczniów klas początkowych w uczeniu się pojęć szkolnych (Wyniki badań), w: Niepowodzenia szkolne. Kwieciński Z., Wykluczanie. Badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa, Wyd. UMK, Toruń 2002.
2.Denek K., Powodzenia i niepowodzenia szkolne w kontekście badań, w: Niepowodzenia szkolne, red. J. Łysek, Impuls, Kraków 1998.
3.Domagała-Zyśk E., Autonomia czy odłączenie. Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce, Wyd. KUL, Lublin 2004.
4.Domagała-Zyśk E., Terminologia dotycząca zagadnienia trudności szkolnych w publikacjach anglojęzycznych i jej polskie odpowiedniki, „Roczniki Nauk Społecznych” 2005, t. XXXIII, z. 2.
5.Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.
6.Karpińska A., Człowieczy los naznaczony niepowodzeniami szkolnymi, w: Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, t. I, Z. Wiatrowski, K. Ciżkowicz, Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa, Włocławek 2007, eadem, Kierunki badań w obszarze niepowodzeń szkolnych, w: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, Difin, Warszawa 2011
7.Karpińska A., Dialog w obszarze problematyki niepowodzeń dydaktycznych, w: Oblicza dialogu, red. A. Cudowska, Trans Humana, Białystok 2008.
8.Konopnicki J., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.
9.Karpińska A., Niepowodzenia szkolnejako kategoria edukacyjnego dialogu, w: Edukacja w dialogu i reformie, red. A. Karpińska, Trans Humana, Białystok 2002.
10.Kupisiewicz C., Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, PWN, Warszawa 1972.
11.Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej, BGW, Warszawa 2005.
12.Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2004.
13.Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie badań ilościowych i jakościowych, Żak, Warszawa 2001.
14.Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Impuls, Kraków 2010.
15.Słodownik D., Niepowodzenia szkolne i ich uwarunkowania, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1215 (18.04.2010).
16.Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa 1985.
17.Wojda E., Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 9–10.