Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego

Autorzy: Barbara Kromolicka
Uniwersytet Szczeciński Szczecin
Słowa kluczowe: university education process student
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (23-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Edukacja na różnych poziomach odbywa się dziś także poza murami tradycyjnych uni­wersytetów, dlatego jeśli uniwersytety pragną utrzymać swoją wysoką pozycję w świecie instytucji kultury i edukacji, muszą uczynić studenta centrum swojego działania. Tu z kolei pojawia się pewna pułapka, niesprzyjająca podnoszeniu poziomu motywacji studentów do uczenia się, na który, poza działaniem kadry dydaktycznej, składają się tzw. pozostałe uwarunkowania. Są one bardzo złożone i pozostają w ścisłym związku z inny­mi elementami, jak chociażby liczbą studentów na danym roku. Studenci potwierdzają, że mają coraz większą świadomość reguł, jakie wiążą się z zagadnieniem konkurowania uczelni na rynku tzw. usług edukacyjnych, jak również mechanizmów charakterystycz­nych dla współczesnego rynku pracy, gdzie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydak­tyczni stają się mimowolnymi zakładnikami tych reguł.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Astin A. W., Student Involvement: A Development Theory for Higher Education, w: “Journal of College Student Development” January 1984 www//researchgate.net/publication (data wejścia 12.08.2014 r)
2.Bugaj J., Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (S.C.): Co się za tym kryje? www.nauka.gov.pl (data wejścia 24.08.2016).
3.Bugdol M., Wartości organizacyjne, Kraków 2006.
4.Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Warszawa 2008, s. 151.
5.Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie, Warszawa 2010, s. 35.
6.Korzeń M., Osobowościowe korelaty zaangażowania w studiowanie u młodzieży akademickiej. Praca magisterska Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, Nowy Sącz, (Złożenie online 23.06.2013, kod pracy 9708).
7.Kromolicka B., Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Studium z pedagogiki społecznej, Szczecin 2002, s.32.
8.Kuh G.D., A Typology of Student Engagement for American Colleges and Universities. A Typology of Student Involvement: A Development Theory for Higher Education, w: “Journal of College Student Development” January 1984 www//researchgate.net/publication (data wejścia 12.08.2014 r)
9.Maćkowiak T., Płać albo trać, „Newsweek” nr 6/2004, s.78.
10.O’Sullivan M., The reconceptualisation of learner-centred approaches: A Nambian case study. “International Journal of Educational Development”. In Press, 2003.016 r. „Niedziela” nr 35 s.12.
11.Papież Franciszek, Przyszliśmy aby zostawić ślad. Przemówienie do młodzieży zebranej podczas ŚDM w Krakowie
12.Płuciennik J., Zaangażowanie studenta, uniwersytet i jego transformacje, w: (red). J. Płuciennik, K. Klimczak., Twórczość–Pasja–Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, Łódź 2015, s.14.
13.Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 20120 r . Misja społeczna Uniwersytetu XXI wieku, część II . red A. Szostak, Fundacja Rektorów Polskich 2015.
14.Ricoeur P., Filozofia osoby, [tł. Frankiewicz M.], Kraków 1992, s.33.
15.Rószkiewicz M., Szkolnictwo wyższe a rynek pracy, (w:) red. A. Matysiak i in., Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Warszawa 2009,s. 30-31.
16.Sendrowicz B., Pensja ponad wszystko, w: GazetaPraca.pl dodatek do "Gazety Wyborczej” 10. X 2016 nr 41.
17.Smythe., CEO- dyrektor do spraw zaangażowania , Kraków 2009 s. 234
18.Sztompka P., Uniwersytet współczesny. Zderzenie kultur, Kraków 20-22 III 2014 r.
19.Thieme J. K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska. Europa. USA, Warszawa 2009,s. 35.
20.Wroczyński R., Pedagogika społeczna., Warszawa 1985, s.77.