Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Znaczenie monitoringu w kształtowaniu regionalnych produktów sieciowych w turystyce

Autorzy: Marzena Wanagos
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: produkt sieciowy produkt turystyczny monitoring region
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (235-245)
Klasyfikacja JEL: R11 R19 O29 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Znajomość rynku to w dzisiejszych czasach podstawa sukcesu wielu przedsiębiorców. W ujęciu regionalnym staje się ona również niezmiernie ważna. Turysta to specyficzny klient, który z reguły najpierw wybiera destynację podróży, a potem dopiero zakres usług niezbędny do zaspokojenia potrzeb. Z tego względu dla każdego przedsiębiorcy obsługującego turystę szeroka wiedza o rynku regionu jest szczególnie istotna. Kształtowanie sieciowych regionalnych produktów turystycznych wymaga szczególnego podejścia interdyscyplinarnego w zakresie polityki rozwoju, jego programowania, planowania uwzględniając aspekty ekonomiczne, przestrzenne i administracyjne. Celem artykułu jest pokazanie złożoności problemu zbierania i weryfikacji informacji rynkowych w rozwoju regionalnych produktów sieciowych w turystyce. Ważnym aspektem jest przedstawienie problemu od strony podmiotów kształtujących takie produkty. Artykuł oparto na analizie literatury przedmiotu oraz badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kreatorów oferty turystycznej regionu na przykładzie województwa pomorskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czernek, K. (2012). Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Kraków: Proksenia.
2.Czochański, J.T. (2013). Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
3.Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Dąbrowski, D. (2009). Innowacje rynkowe w rozwoju nowych produktów. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
5.Diedrich, A., García-Buades, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. Tourism Management, 30 (4), 512‒521.
6.Florek, M. (2006). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
7.Forsyth, P., Dwyer, L. Clarke, H. (1995). Problems in Use of Economic Instruments to Reduce Adverse Environmental Impacts of Tourism. Tourism Economics, 1 (3), 265‒282.
8.Kizielewicz, J., Luković, T. (2013). European Union funds for emerging economies and developing countries – case study Poland and Croatia. International Journal of Economics and Statistics, 3 (1), 174‒181.
9.Kotylak S., Małachowski K. (2017). The impact of infrastructural development on the sector of creative and cultural industries. 6 th Central European Conference in Regional Science – CERS. Pobrano z: www.cers.umb.sk/wp-content/ uploads/proceedings/74-the-impact-of-infrastructural-development.pdf (20.06.2018).
10.Maciąg, J. (2015). Jakość sieciowego produktu turystycznego ‒ definiowanie, wymiary i cechy jakości. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 215, 40‒56.
11.Małachowski, K. (2015). Dylematy konkurencyjności regionalnej ‒ zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881, Ekonomiczne Problemy Usług, 118, 225‒235.
12.March, R., Wilkinson, I. (2009). Conceptual tools for evaluating tourism partnerships. Tourism Management, 30 (3), 455‒462.
13.Marciszewska, B. (2017). Innowacyjność organizacyjna w turystyce. W: E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Trendy w turystyce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
14.Min, W. (2013). A research on the development of Low carbon economy in Tourist Attractions Based on Model of ASEB-C. Journal of Applied Sciences, 13 (19), 3909‒3914.
15.Rapacz, A., Gryszel, P. (2010). Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu turystycznego na przykładzie Sudetów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 569, Ekonomiczne Problemy Usług, 43, 293‒304.
16.Skowron, S. (2013). Klient w sieci organizacyjnej. Warszawa: Difin.
17.Smalec, A. (2011). Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 489‒502.
18.Smalec, A. (2009). Kreowanie marki regionu podstawą jego konkurencyjności. W: A. Klasik (red.), Kreatywne miasta i aglomeracje: studia przypadków (s. 299‒310). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
19.Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 116. Wrocław: AWF Wrocław.
20.Studzieniecki, T. (2016). The development of cross-border cooperation in an EU macroregion ‒ a case study of the Baltic Sea Region. Procedia Economics and Finance, 39, 235‒241.
21.Szostak, D. (2008). Możliwości oceny jakości obszarowego produktu turystycznego. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Szromnik, A. (2010). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
23.Wanagos, M. (2009). Współpraca w kształtowaniu regionalnych produktów turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 558, Ekonomiczne Problemy Usług, 41, 587‒596.
24.Żabiński, L. (2009). Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań. W: L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.