Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     DOI: 10.18276/miz.2018.52-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty

Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (115-127)
Klasyfikacja JEL: Z12 Z32
Słowa kluczowe: miasto wizerunek cechy demograficzno-społeczne badania sondażowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Agata Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Abstrakt

Wizerunek miasta ma charakter subiektywny. Kształtowany jest przez jednostkę, w zależności od jej własnych cech demograficzno-społecznych. Badacze w literaturze przedmiotu podają, że wiek i wykształcenie są głównymi determinantami obrazu miejsca. Celem artykułu jest przedstawienie opinii mieszkańców Nowego Sącza odnośnie do wizerunku miasta. Realizacji celu posłużyło osiągnięcie następujących celów cząstkowych: zidentyfikowanie kategorii wizerunku miasta oraz jego determinant; ustalenie oceny Nowego Sącza z perspektywy jego mieszkańców; rozpoznanie wpływu cech demograficzno-społecznych respondentów na ocenę wizerunku miasta oraz hierarchii ich ważność. Dopełnieniem treści jest zaprezentowanie wizerunku Nowego Sącza na tle wizerunku Krakowa – dwóch różnych miast, miast o różnym charakterze dowodząc, że czynnikiem kształtującym wizerunek miasta jest również sama jednostka terytorialna. Bazę empiryczną prowadzonych analiz stanowią wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród mieszkańców Nowego Sącza i Krakowa w 2017 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (2002). Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
2.Avraham, E. (2004). Media strategies for improving an unfavorable city image. Cities, 21 (6), 471‒479.
3.Baloglu, S., McCleary, K. (1999). A model of Destination Image Formation. Annals of Tourism Research, 26 (4), 868‒897.
4.Boryczka, E.M., Zasina, J. (2016). Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta. W: A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
5.Florek, M., Zyminkowski, T.(2002). Transfer wizerunku region na wizerunki przedsiębiorstw. W: L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. Warszawa: PWE.
6.Gartner, W.C. (1993). Image Formation Process. W: M. Uysal, D.R. Fesenmaier (red.), Communication and Channel Systems in Tourism Management (s. 196). New York: Haworth Press.
7.Geng-Qing Chi, C., Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction loyalty: An integrated approach. Tourism Management, 29, 624‒636.
8.Glińska, E. (2011). Identyfikacja wyróżników tożsamości miast podlaskich – koncepcja badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 35‒47.
9.Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta: od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: ABC Wolters Kluwer.
10.Govers, R., Go, F.M. (2004). Culture identities constructed, imagined and experienced: The 3 gap tourism destination identity and image creation model. Tourism Interdisciplinary Journal, 52 (2), 165‒183.
11.Kim, S.S., Morrsion A.M. (2005). Change of images of South Korea among foreign tourist after the 2002 FIFA World Cup. Tourism Management, 26 (2), 233‒247.
12.Kotler, Ph. (1994). Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.
13.Kotler, Ph., Asplund, Ch., Rein, I., Haider, D. (1999). Marketing Places Europe. London: Prentice Hall.
14.Krysiński, D. (2013). Wszystko, co złe, to reforma. O utracie statusu miasta wojewódzkiego w dyskursie kaliszan. Przegląd Socjologiczny, 62 (4), 25‒42.
15.Lee, Ch., Lee, Y., Lee, B. (2005). Korea's destination formed by the 2002 World Cup. Annals of Tourism Research, 32 (4), 839‒858.
16.Łukowski, W. (2002). Społeczne tworzenie ojczyzn. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
17.Markowski, T. (1997). Miasto jako produkt – wybrane aspekty marketingu miasta. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Łódź: Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki.
18.Milman, A., Pizam, A. (1995). The role of awareness and familiarity with a destination. The Central Florida Case. Journal of Travel Research, 33 (3), 21‒27.
19.Nawrocka, E. (2013). Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
20.Niemczyk, A., Seweryn, R. (red.). (2018). Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych. Kraków: C.H. Beck.
21.Raszkowski, A. (2012). Rola wizerunku w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Studia Miejskie, 7, 81‒89.
22.Raszkowski, A. (2013). Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania tożsamości terytorialnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 775, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 30, 225‒234.
23.Waszczyńska K. (2014). Wokół problematyki tożsamości. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 6, 48‒73.
24.Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.