Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     DOI: 10.18276/miz.2018.52-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Strengthening relationships with residents via internet and mobile communication in territorial marketing on the example of the city of Częstochowa
(Zacieśnianie relacji z mieszkańcami za pośrednictwem komunikacji internetowej i mobilnej w marketingu terytorialnym na przykładzie miasta Częstochowa)

Autorzy: Anna Niedzielska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Krzysztof Ratman
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: marketing terytorialny marketing relacyjny komunikacja mobilna komunikacja internetowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (105-114)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W podejściu partnerskim gros działań z zakresu marketingu terytorialnego kieruje się do kluczowych klientów, głównie mieszkańców, aby zintensyfikować u nich poczucie utożsamiania się z marką i związać ich z daną jednostką terytorialną na poziomie funkcjonalnym oraz emocjonalnym. W artykule założono, że w terytorialnym marketingu partnerskim coraz częściej sięga się po internetowe i mobilne formy komunikowania się z mieszkańcami, co poparto przykładem działań marketingowych stosowanych przez Urząd Miasta Częstochowy. Jednocześnie, za pośrednictwem badań własnych, podjęto próbę oceny tych działań z perspektywy mieszkańców. Wyniki wskazują, że choć w Częstochowie stosuje się wiele form kontaktu z mieszkańcami za pośrednictwem internetu i aplikacji mobilnych, w tym także działań o bardziej bezpośrednim i spersonalizowanym charakterze, to sami zainteresowani nie do końca są świadomi ich istnienia i korzystają z nich w bardzo ograniczonym stopniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2011). Rola e-administracji w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 519‒528.
2.Dobska, M. (2009). Znaczenie marketingu relacyjnego w komunikacji lekarz–pacjent. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 559, Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 121‒131.
3.Gębarowski, M. (2011). Determinanty skutecznego wykorzystywania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych polskich miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 439‒448.
4.http://apk.czestochowa.pl/.
5.http://opiekanova.pl/.
6.https://rower.czestochowa.pl/aktualnosci/.
7.https://www.mpay.pl/system-mpay/aplikacja-mobilna/.
8.https://www.sisms.pl/.
9.Kobylińska, U. (2011). Współczesne wyzwania dla miejskich samorządów w zakresie kreowania wizerunku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 61‒72.
10.Kuźniar, W. (2009). Rola Internetu w procesie komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 559, Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 648‒655.
11.Kuźniar, W. (2011). Postawy i oczekiwania względem władz i pracowników samorządowych jako przesłanka marketingowej reorientacji jednostek terytorialnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 541‒552.
12.Kuźniar, W. (2012). Rola mieszkańców w kształtowaniu orientacji marketingowej jednostki terytorialnej. Handel Wewnętrzny, wrzesień–październik.
13.Kuźniar, W., Kawa, M. (2015). Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 867, Ekonomiczne Problemy Usług, 40, 279‒287.
14.Niedzielska, A. (2017). Terytorialny marketing doświadczeń na przykładzie miasta Częstochowa. Marketing i Zarządzanie, 1 (47). 143‒152.
15.Petrykowska, J. (2012). Obsługa klienta a budowanie relacji z klientami. Handel Wewnętrzny, wrzesień–październik.
16.Pukas, A. (2015). Badanie i kreowanie satysfakcji obywatela/klienta w administracji publicznej – możliwości i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 867, Ekonomiczne Problemy Usług, 40, 289‒299.
17.Rogoziński, K. (2002). Potrójny syndrom marketingowej ślepoty i jego przezwyciężanie (na przykładzie usług profesjonalnych). W: K. Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych. Wpisanie marketingu w strukturę organizacji usługowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
18.Rudolf, W. (2011). Samorząd regionu i jego partnerzy – typologia relacji w marketingu regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 243‒256.
19.Rydel, M., Ronkowski, C. (1995). Marketing partnerski. Marketing i Rynek, 9.
20.Smalec, A. (2011). Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 489‒502.
21.Szromnik, A. (1997). Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny – strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
22.Szromnik, A. (2006). Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Warszawa: PAN, Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Tom CXVI.
23.Szulce, H., Walkowiak-Markiewicz K. (2012). Zarządzanie lojalnością jako przesłanka wzrostu wartości klienta banku. Handel Wewnętrzny, wrzesień–październik.
24.Wanagos, M. (2011). Regionalne i lokalne organizacje turystyczne – system relacji i powiązań marketingu wewnętrznego regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 279‒291.